ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา

ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
ความเชี่ยวชาญ
 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ที่อยู่
เสกสันต์ กาญจนาเกตุ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล.. กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร 0-2579-0579ต่อ154   โทรสาร  0-2579-9551
กรธัช ยี่สุ่นศรี นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ.. กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร 0-2579-0579ต่อ154   โทรสาร  0-2579-9551
บุษบา อัมพลานุกูล นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร 0-2579-0579ต่อ154   โทรสาร  0-2579-9551
อารีรัตน์ บุตรจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ.. กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร 0-2579-0579ต่อ154   โทรสาร  0-2579-9551
ทัศน์มาลี มากมณี นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร 0-2579-0579ต่อ154   โทรสาร  0-2579-9551
ฐิติพงศ์ โสกันธิกา นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร 0-2579-0579ต่อ154   โทรสาร  0-2579-9551
ยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร 0-2579-0579ต่อ154   โทรสาร  0-2579-9551
สุนิสา มะโนเครือ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร 0-2579-0579ต่อ154   โทรสาร  0-2579-9551
หน้า « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 » แสดงรายการที่ 65 ถึง 72 จากทั้งหมด 1923 รายการ
 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6472 e-mail : gmis@doa.in.th