ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา

ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
ความเชี่ยวชาญ
 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ที่อยู่
พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ จังหวัดแพร่. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตู้ ป.ณ.38 ต.วังหงษ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000  โทร 0-5452-1387   โทรสาร  0-5452-3043
นัด ไชยมงคล นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 474 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120  โทร 053-721578   โทรสาร  053-721578
นพรัตน์ ไชยมงคล เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 474 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120  โทร 053-721578   โทรสาร  053-721578
บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 474 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120  โทร 053-721578   โทรสาร  053-721578
ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 474 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120  โทร 053-721578   โทรสาร  053-721578
วัฒนนิกรณ์ เทพโพธา นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 474 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120  โทร 053-721578   โทรสาร  053-721578
พิมยานีย์ ทิพย์ละไม เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 474 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120  โทร 053-721578   โทรสาร  053-721578
พรพนัช มีกุล นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 474 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120  โทร 053-721578   โทรสาร  053-721578
หน้า « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 » แสดงรายการที่ 937 ถึง 944 จากทั้งหมด 1984 รายการ
 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6472 e-mail : gmis@doa.in.th