โปสเตอร์ (ขนาดใหญ่)

แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพ เรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ชนิดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพลี้ยแป้ง ศัตรูมันสำปะหลัง
รู้จักกับแมลงศัตรูธรรมชาติและช่วยกันอนุรักษ์ ด้วงเต่าที่่พบในแปลมันสำปะหลัง
แมลงช้างปีกใส ลักษณะการทำลายของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
แนวทางการควบคุมเพลี้ยแป้ง วัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้ง
อาการเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืช การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง
การประยุกต์ใช้ GIS และแบบจำลองพืช ในการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง การประยุกต์ใช้ GIS และแบบจำลองพืช ในการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
ชุดดินปชูกมันสำปะหลังจังหวัดขัยนาท แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู
Anagyrus lopezi (Hymenoptera: Encyrtidae)
พันธุ์มันสำปะหลัง
พันธุ์มันสำปะหลัง
แผนที่พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่[pdf]
กว่าจะเป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง

เอกสารเผยแพร่

เว็บ

กรมวิชาการเกษตร 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-9406872 e-mail:gmis@doa.in.th