แมลงศัตรูมันสำปะหลังที่เพิ่มความสำคัญขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คือ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ซึ่งได้ทำความเสียหายต่อผลผลิตและทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในปี 2551 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งรุนแรงในหลายจังหวัด เช่น กำแพงเพชร นครราชสีมา โดยพบการระบาดในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปัจจุบันพบการระบาดของเพลี้ยแป้งเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญของการระบาดอย่างกว้างขวางคือ ไม่มีแมลงศัตรูธรรมชาติคอยควบคุม การแพร่กระจายโดยลม และการใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ไปปลูกโดยไม่มีการจัดการให้ท่อนพันธุ์สะอาดก่อน หลายหน่วยงานพยายามมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา

กรมวิชาการเกษตรได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีในการควบคุมทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อให้การควบคุมได้ผลอย่างยั่งยืน การทำความรู้จักเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นตัวการที่ทำความเสียหายต่อผลผลิต จะช่วยให้เราหาวิธีการป้องกันกำจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยร่วมกันศึกษาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสวงหาทางเลือกในการป้องกันกำจัดอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับรักษาระดับการให้ผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศโดยการใช้พันธุ์ดีและท่อนพันธุ์สะอาดกระจายสู่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

กรมวิชาการเกษตร 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-9406408 e-mail:gmis@doa.in.th