ประเภทเรื่องที่จะลงพิมพ์ - วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

ประเภทเรื่องที่จะลงพิมพ์เรื่องที่จะลงพิมพ์มี 2 ประเภท คือ

  1.  งานวิจัย (Technical or research paper) เป็นเอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร 
  2.   บทความ (Article) เป็นเอกสารที่เขียนขึ้นจากการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu