วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

161. Detection of Roundup Ready Soybean by Dot Blot (2556)
162. การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) และ Pepper chat fruit viroid (PCFVd) ในพืชวงศ์ Solanaceae (2556)
163. เปรียบเทียบวิธีการหาเนื้อยางแห้งและความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อยางแห้งกับองค์ประกอบทางชีวเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืชในน้ำยางพารา (2556)
164. ประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนมัยซีสต์ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคถอดฝักดาบ (Fusarium moniliforme J. Sheld) ของข้าว (2556)
165. ระยะเวลาการบ่มเชื้อแอกติโนไมซีสต์ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง (2556)
166. การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมเพื่อการผลิตมันสำปะหลังในดินทรายชุดดินสัตหีบ (2556)
167. Induction of Somatic Embryogenesis and Plant Regeneration in the Banana cultivar ‘Kluei Namwa’ (Musa sp. ABB) (2556)
168. สถานการณ์ระบบคัดแยกคุณภาพผลไม้สดแบบออนไลน์ในประเทศไทย (2556)
169. การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู (Phenacoccus manihoti MAT-FERR.) ในจังหวัดกำแพงเพชร (2556)
170. ประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อรา Prochloraz, Propiconazole + Difenoconazole และเชื้อแอกติโนไมซีสต์ ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าว (2556)
171. การเร่งการงอกของเมล็ดตาลโตนด (Borassus abellifer L.) (2556)
172. องค์ประกอบทางพันธุกรรมของลูกผสมดีเด่นในข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 (2556)
173. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ธาตุไนโตรเจนของข้าว (2556)
174. การวิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบผลผลิตรังไหมต่อผลผลิตรังไหมของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน (Bombyx Mori L.) (2556)
175. การประเมินสมรรถนะการผสมของข้าวโพดข้าวเหนียวผสมตัวเองชั่วที่ 3 (2556)
176. การเปรียบเทียบคุณลักษณะพันธุ์และระยะเวลาการเก็บรักษาไข่ไหมป่าอีรี่(Philosamia ricini Boisduval) (2556)
177. การโคลนและวิเคราะห์ยีนไซโคลฟิลินจากข้าวฟ่างและการถ่ายยีนเข้าสู่ยาสูบ (2555)
178. การวิจัยและพัฒนาเครื่องลดความชื้นช่อดอกกล้วยไม้แบบอุโมงค์ลม (2555)
179. การจำแนกหญ้าโขย่ง (Rottboellia cochinchinensis Lour. W. Clayton) โดยการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค AFLP (2555)
180. การศึกษาความต้านทานสารหลายกลุ่มและลักษณะทางชีวโมเลกุลของหญ้าดอกขาว (Leptochloa chinensis L. Nees) ที่ต้านทานสารฟีนอกซาพรอพ (2555)

9/49
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu