วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

141. ประสิทธิภาพของก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi Speg.ต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) ในพริก (2557)
142. วิธีวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบเชื้อพอสพิไวรอยด์ในพืชวงศ์ Solanaceae และเมล็ดพันธุ์ (2557)
143. การออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าประสิทธิภาพสูงสำหรับการเพาะกล้า (2557)
144. ศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อราและสารโอคราทอกซิน เอ ในผลไม้อบแห้งและการลดปริมาณสารพิษโดยใช้วิธีทางกายภาพ (2557)
145. Effect of Storage Temperature on Seed Viability and In Vitro Germination of Nobile Dendrobium Hybrids (2557)
146. ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ : ชัยนาท 86-1 (2557)
147. การพัฒนาชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรรเหี่ยวของของที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum (2557)
148. การตรวจติดตามเชื้อไวรอยด์ในส้มที่นําเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมะนาวจากประเทศกัมพูชา (2557)
149. การศึกษาน้ําหนักสดและสารอาหารในจาวตาลที่อายุการบ่มต่างกัน (2557)
150. การพัฒนา GLIFT Kit เพื่อตรวจเชื้อไวรัส Sugarcane Mosaic Virus subgroup Maize Dwarf Mosaic Virus (2557)
151. การจัดทําลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชตระกูลถั่วพันธุ์พื้นบ้าน 4 ชนิด โดยใช้เทคนิค ISSR (2557)
152. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และทางการเกษตรของเชื้อพันธุกรรมอ้อยในสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2557)
153. การป้องกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม (2557)
154. การส่งถ่ายยีน Antisense ACC Oxidase สู่โปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องดอกมะขาม (Dendrobium delacourii Guill) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens เป็นตัวกลาง (2556)
155. การกระจายตัวของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแววมยุราลูกผสม (Torenia fournieri x Torenia baillonii) ที่เป็นเตตระพลอยด์ในประชากรรุ่นที่ 2 (2556)
156. ลักษณะทางนิเวศวิทยาและผลผลิตของฮ่อม (Baphicacanthus cusia (Nees) Brem.) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (2556)
157. ประสิทธิภาพของส่วนสกัดหยาบของแบคทีเรีย Streptomyces spp. ในการควบคุมโรคใบจุดนูน (Colletotrichum gloeosporioides Penz. Sace.) (2556)
158. เชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) สายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงในมะอึก (Solanum stramonifolium Jacq.) (2556)
159. การทดสอบระบบการผลิตลำไยแบบพุ่มเตี้ยในแปลงเกษตรกรจังหวัดเชียงราย (2556)
160. ผลของการทำแห้งด้วยลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็งต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำคั้นจากต้นอ่อนข้าวหอมมะลิผง (2556)

8/49
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu