วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

121. In vitro Symbiotic Seed Germination of Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl. (2558)
122. ผลของปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของกล้วยไข่ ในอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (2558)
123. การทดสอบผลผลิตและการยอมรับของเกษตรกรต่อข้าวนาน้ำฝน สายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (2558)
124. ผลของปุ๋ยไนโตรเจนรูปแบบต่างๆ ต่อผลผลิตและคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (Ananas comosus (L.) Merr.) (2558)
125. การเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียปริมาณสารไอโซฟลาโวนส์ (2558)
126. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของวุ้นเส้นจากแป้งถั่วเขียวพันธุ์ต่างๆ (2558)
127. ผลของการไถกลบซากถั่วเขียวที่อายุต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว (2558)
128. การผลิตโพลีโคลนอลแอนติซีรัมจำเพาะต่อโปรตีนห่อหุ้มของไวรัสก่อโรคใบด่างเหลือง ของมะเขือเปราะ (2558)
129. Degradation of Dicofol and Chlorpyrifos Residues in Kale Plots (2558)
130. ผลทางอัลลิโลพาธิกของผักเสี้ยนดอกม่วงต้นสดและต้นแห้งต่อการงอกและ การเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนก และ ผักโขมหนาม (2557)
131. ผลกระทบของความหลากหลายของสภาพแวดล้อมต่อการผลิตอ้อยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (2557)
132. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในโซ่อุปทานกล้วยไข่กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดเพชรบุรี (2557)
133. ศึกษาการจำแนกชนิดกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) เพื่อตรวจสอบติดตามและควบคุมไม่ให้การส่งออกมีผลกระทบเสียหายต่อประชากรของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (2557)
134. การทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันในจังหวัดปทุมธานี (2557)
135. จอบหมุนกำจัดวัชพืชและสับกลบใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ 24 แรงม้า (2557)
136. Taxonomic Study of the Family Acanthaceae used as traditional medicinal plants for ethnic groups in North, Central and Northeastern Thailand. (2557)
137. โรคผลเน่าของเงาะหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม (2557)
138. การผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี (2557)
139. ผลของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อการเติบโตและผลผลิตของมะลิลา (Jasminum sambac (L.) Ait.) (2557)
140. ผลของกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณภาพของน้ำหม่อนผสมน้ำผึ้งชนิดผง (2557)

7/49
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu