วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

101. ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากสาบเสือต่อพืชทดสอบและการใช้ต้นคลุกดิน เพื่อควบคุมวัชพืชในนาข้าว (2559)
102. การจำแนกเชื้อรา Embellisia allii สาเหตุโรคเปื้อนดำของกระเทียม ที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และการควบคุมด้วยน้ำโอโชน (2559)
103. การพิสูจน์เอกลักษณ์ของกระเทียมจากแหล่งปลูกต่าง ๆ (2559)
104. การศึกษาคุณภาพเมล็ดชาน้ำมัน (Camellia oleifera) และน้ำมันเมล็ดชา (2559)
105. การใช้แหนแดง (Azolla microphylla) ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต และปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน (2559)
106. การกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม กรณีศึกษา: จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (2559)
107. เครื่องมือแบบลูกกลิ้งใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์สำหรับบีบต๋าว (2558)
108. การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus และลดปริมาณสารแอฟลาทอกซินโดยสารออกฤทธิ์จากกระเทียม (2558)
109. การศึกษาโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน (2558)
110. Effect of yarn preparation methods on physical properties of paper mulberry woven fabrics (2558)
111. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อ Grapevine yellow speckle viroid 1 และ 2 (GYSVd- 1 และ 2) สาเหตุโรค Grapevine Yellow Speckle ด้วยวิธี RT-PCR (2558)
112. Taxonomic Study of the subtribe Andrographinae, tribe Ruellieae, family Acanthaceae in Thailand (2558)
113. อิทธิพลของช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองฝักสดต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ในเขตจังหวัดลพบุรี (2558)
114. ผลของระยะปลูกและจำนวนต้นต่อหลุมที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ในระยะรับประทานฝักสด (2558)
115. ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของดีปลี (Piper retrofractum Vahl) เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานตำรายาสมุนไพรไทย (2558)
116. คุณสมบัติทางเคมีและเชิงกลของไม้ยางพารา (2558)
117. การวัดค่าความหวานของอ้อยด้วยแสงย่านใกล้อินฟราเรด (2558)
118. คุณค่าทางโภชนาการและโภชนเภสัชของหน่อไม้ไผ่บงหวาน (Bambusa burmanica Gamble) และหนอ่ไมไ้ผร่วก (Thysostachys siamensis Gamble) (2558)
119. ปริมาณน้ำตาลในเมล็ดและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ช จากถั่วเขียวพันธุ์ต่างๆ (2558)
120. การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำมังคุด (2558)

6/49
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu