วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

941. บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกับการปรับปรุงพันธุ์ (2526)
942. บทบรรณาธิการ : เรากำหนดแนวนโยบายและยุทธศาสตร์กันอย่างไร (2526)
943. การศึกษาหาขนาดและรูปร่างเนื้อที่เก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของพืชไร่บางชนิด (2526)
944. ความสัมพันธ์ระหว่างมะนาวเป็นโรคทริสเตซากับการเกิดโรครากเน่า (2526)
945. การศึกษาโรคเปลือกแตกยางไหลของมะม่วง (2526)
946. การศึกษาช่วงเวลากลางคืนผีเสื้อหนอนเจาะสมออเมริกันเข้ากับดักฟีโรโมน (2526)
947. ประสิทธิภาพและผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืช simazine ในสวนกาแฟ (2526)
948. การเพิ่มความเป็นประโยชน์ของหินฟอสเฟตโดยผสมกับส่าเหล้า (2526)
949. การเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก (2526)
950. การศึกษาคุณสมบัติของอินทรีย์วัตถุในดินนาชุดต่าง ๆ ในภาคกลาง (2526)
951. การเปรียบเทียบผลผลิตมะพร้าวพันธุ์ลูกผสม (2526)
952. ข้าวโพดไร่พันธุ์เบาตากฟ้า 112 (2526)
953. น้ำใช้เพื่อการเกษตรและการวิเคราะห์น้ำเพื่อการเกษตร (2526)
954. วัชพืชในระบบการปลูกพืช (2526)
955. บทบรรณาธิการ : หลักเกณฑ์การพิจารณาต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตร (2526)
956. ผลของระยะปักดำต่อผลผลิตและการเป็นโรคจู๋ของข้าว (2526)
957. การควบคุมคุณภาพของแมลงวันผลไม้ (Dacus dorsalis) ในโครงการป้องกันและกำจัดโดยวิธีทำหมันด้วยรังสีแกมมา (2526)
958. การเปลี่ยนแปลงลักษณะภายในลำต้นข้าวเมื่อให้น้ำในระดับต่างกัน (2526)
959. ผลกระทบของปุ๋ยหมักต่อสมบัติทางกายภาพบางประการของดิน (2526)
960. โรคเหี่ยวเน่าของอ้อยพันธุ์สุพรรณ 1 (2526)

48/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu