วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

921. ความลึกและความหนาแน่นของรากข้าวโพดและข้าวฟ่างที่ปลูกภายใต้สภาพการใช้น้ำฝน (2527)
922. ลักษณะเนื้อเยื่อใบข้าวฟ่างที่ถูกทำลายโดยเชื้อ Phyllachora sorghi (2527)
923. ชนิดของเห็ดสกุล Lepiota และสกุลใกล้เคียงในประเทศไทย (2527)
924. ประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึมบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora parasitica KK8 ซึ่งเป็นสาเหตุโรคโคนเน่าของพลู (2527)
925. การควบคุมมวนลำไยโดยชีววิธี (2527)
926. การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของหนู Rattus exulans (Peal) และ Rattus tiomanicus (Miller) ในห้องปฏิบัติการ (2527)
927. คุณสมบัติน้ำมันและสารพิษในน้ำมันเมล็ดฝ้ายไทย (2527)
928. โรคของปาล์มน้ำมันในประเทศไทย (2527)
929. ประวัติความเป็นมาของพันธุ์กาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์ (2527)
930. การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองโดยการใช้เชื้อไรโซเบียมและปุ๋ยไนโตรเจน (2526)
931. ผลของการใช้สารฆ่าแมลงคาร์โบฟูแรนและปุ๋ยต่อหนอนกออ้อยและผลผลิตอ้อย (2526)
932. การใช้หินฟอสเฟตที่ทำปฏิกริยาแล้ว (โพลี่ฟอสเฟต) กับพืชไร่ที่ปลูกในดินกรดของประเทศไทย (2526)
933. การสลายตัวของเมโทมิลในผักชนิดต่าง ๆ (2526)
934. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดวัชพืชในสภาพที่มีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยในนาหว่านน้ำตม (2526)
935. สมบัติทางเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดินนาในภาคเหนือ (2526)
936. ปริมาณสารไพเรทรินในระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของช่อดอกไพเรทรัม (2526)
937. คุณภาพและผลผลิตยาเส้นจากปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟต (2526)
938. อิทธิพลของกระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala) ที่ปลูกเป็นอาหารสัตว์ต่อคุณสมบัติบางประการของดิน (2526)
939. ผลการใช้ปุ๋ยหมักจากการทำก๊าซชีวภาพร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด (2526)
940. รูปแบบ (prototype) ข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูง (2526)

47/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu