วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

901. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้งในสภาพที่มีการใส่และไม่ใส่ปุ๋ย (2527)
902. คุณภาพเมล็ดข้าวเมื่อปลูกในดินเค็มและน้ำกร่อยที่ระดับความอุดมสมบูรณ์ต่างกัน (2527)
903. การใช้ประโยชน์ของดินชุดยโสธรเพื่อการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2527)
904. สบู่ดำพืชศักยภาพสูงเพื่อพลังงานทดแทนของประเทศไทย (2527)
905. บทบรรณาธิการ (2527)
906. ปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อหนอนกอในสภาพธรรมชาติ (2527)
907. การพัฒนาของรอยผสานของมะม่วง (2527)
908. การป้องกันกำจัดโรครากำมะหยี่ของมะเขือเทศ (2527)
909. การศึกษาโรคทาร์สปอตของเดือยในประเทศไทย (2527)
910. ความสูญเสียของอ้อยเนื่องจากหนอนกอและแมลงกัดกินใบอ้อย (2527)
911. การศึกษาขั้นต้นอิทธิพลของอุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝน ต่อผลผลิตของลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ (2527)
912. อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อความคงทนของน้ำมันพืช (2527)
913. ปริมาณการตรึงไนโตรเจนของถั่งเหลืองที่ปลูกในดินนา ภายใต้สภาพไถพรวน และไม่ไถพรวน จากการวัดโดยวิธีไอโซไทปเทคนิค (2527)
914. รูปของฟอสเฟตที่สะสมในดินเนื่องจากการใส่ปุ๋ยอัตราสูง (2527)
915. ชีววิทยาบางประการของหนูพุกใหญ่ (2527)
916. เออร์กอท-โรคใหม่ของข้าวฟ่างในประเทศไทย (2527)
917. ระบบการปลูกพืชสภาพนาน้ำฝนในเขตนิเวศน์เกษตร (2527)
918. บทบรรณาธิการ : การผลิตข้าวในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (2527)
919. การศึกษาสาเหตุของความต้านทานของพันธุ์ข้าวต่อหนอนกอแถบลายสีม่วง Chilo polychrysus (Meyrick) (2527)
920. การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวที่ปลูกในภาคกลาง (2527)

46/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu