วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

821. ไนโตรเจนและอินทรีย์วัตถุในดินเค็ม (2529)
822. บทบรรณาธิการ (2529)
823. การคัดเลือกพืชบางชนิดที่ไม่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศเพื่อใช้เป็นพืชมาตรฐานในการศึกษาปริมาณการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองโดย 15 N Dilution Method (2529)
824. การเปรียบเทียบวิธีการสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรตในพืช (2529)
825. การตัดยอดข้าวโพดไร่ (2529)
826. องค์ประกอบของแร่ดินเหนียวในดินนาภาคเหนือ (2529)
827. ผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชอะทราซีน ในดินชุดปากช่อง (2529)
828. อิทธิพลของการป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวผิวดำ (2529)
829. ความสูญเสียของอ้อยเนื่องจากหนอนด้วงหนวดยาวอ้อย (2529)
830. อิทธิพลของขนาดเพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis cracciuora) ที่มีผลต่อขนาด ระยะเวลาการพัฒนา อัตราส่วนทางเพศของตัวเบียน และจำนวนตัวเบียน (Aphidius colemani) ที่เกิดจากเพลี้ยอ่อน (2529)
831. ความแตกต่างของลักษณะอาการของโรคทริสเทซ่าในมะนาวที่เกิดจาก isolate ที่ต่างกัน (2529)
832. ข้าวลูกผสมในประเทศไทย (2529)
833. การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าว (2529)
834. ก้าวใหม่ในการวัดการตรึงไนโตรเจน : การใช้ 15 N ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (2529)
835. Physiologic Races ของเชื้อรา Hemileia uastatrix B. & Br (2529)
836. ความเป็นมาของกาแฟโรบัสต้า (2529)
837. บทบรรณาธิการ (2529)
838. การชักนำให้เกิดแคลลัสในกล้วย (2529)
839. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่าง ๆ ของมะเขือเทศ (2529)
840. การถ่ายทอดทางพันธุกรรมลักษณะใบย่อยขอบเว้าและใบย่อยหลายใบในถั่วเขียว (2529)

42/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu