วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

721. ศึกษาลักษณะการกระจายรากของยางพาราโดยธาตุกัมมันตรังสี P32 (2534)
722. การสำรวจ VA-mycorrhizas ในข้าวไร่ (2534)
723. Transport of Triazine Herbicides in Runoff from a Hillside (2534)
724. การควบคุมแมลงศัตรูไม้ผลโดยวิธีชีวภาพ (2534)
725. การทดสอบแบบแผนการปลูกพืชในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นหลักที่จังหวัดจันทบุรี (2534)
726. การศึกษาแบบแผนการเจริญเติบโต การออกดอกและผลผลิตของโกโก้ (2534)
727. การประเมินการคัดเลือกแบบวงจรโดยคัดเลือก S1 family ในประชากรข้าว (2534)
728. การมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อ ไรโซเบียมเมื่อใช้พีทผสมกับลิกไนต์เป็นตัวนำ (2534)
729. ผลของกระดุมใบกับการเจริญเติบโต การดึงดูดไนโตรเจนและการสูญเสียผลผลิตของปอแก้ว (2534)
730. การศึกษาพฤติกรรมของไรโซเบียมในดินที่มีความชื้นต่ำ (2534)
731. การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต การฟื้นตัวหลังการตัด และคุณค่าทางอาหารของหญ้าเลี้ยงสัตว์เขตร้อนสี่ชนิดเมื่อใช้ปุ๋ยไนโตรเจน (2534)
732. Spatial Distributions of Rice Diseaseases (2534)
733. Production of Mycofungicidal Pellers from chaetomium globosum (2534)
734. หน่วยทดลองของงานวิจัยพืช (2534)
735. บทบรรณาธิการ - พืชสมุนไพรหอมระเหยที่สมควรได้รับความสนใจ (2533)
736. ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสำหรับข้าวโพดในจังหวัดนครสวรรค์ (2533)
737. การสร้างตัวของฮิวมัสจากอัลฟ่าในตัวอย่างดินชั้น A ของ Halpludult และ Paleustult และชั้น B ของ Dystrandept (2533)
738. ความสามารถในการแข่งขันแย่งปัจจัยการเจริญเติบโตของผักขมหนาม (2533)
739. อิทธิพลของสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกและอัตราการหว่านต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วเขียวผิวดำ (2533)
740. อิทธิพลของสารที่สกัดจากผักปอดนาต่อการเจริญเติบโตของวัชพืช (2533)

37/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu