วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

701. ศึกษาการตัดใบข้าวขึ้นน้ำในนาเกษตรกร (2535)
702. ชนิดและปริมาณไรตัวห้ำบนทุเรียน (2535)
703. Intergrated Nutrient Management in Broadcast Seeded Flooded Tropical Rice (2535)
704. โรคใบจุด corynespora ของถั่วเขียวผิวดำ (2534)
705. เสถียรภาพของสายพันธุ์ข้าวนาสวนดีเด่นภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน (2534)
706. อิทธิพลของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อผลผลิตข้าว กข 23 (2534)
707. การศึกษาเวลาปลูกข้าวฟ่างเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์และผลผลิตตอ (2534)
708. อิทธิพลของประชากรถั่วเขียวต่อการแข่งขันของวัชพืช (2534)
709. ขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมของแปลงทดลองข้าวสาลี (2534)
710. การมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อ Ersinia chrysanthemi pr. Zeae ในไร่ข้าวโพด (2534)
711. ผลของแอมโมเนียมซัลเฟต ปูนมาร์ล ปูนขาวและสารคลุกเมล็ดคาร์บ๊อกซินต่อโรคต้นแห้งข้าวสาลี (2534)
712. ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยรากปมข้าวกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสาลี (2534)
713. การใช้วัสดุอินทรีย์บำรุงดินไร่ (2534)
714. อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกาแฟอาราบิก้า (2534)
715. Sugarcane Breeding in thailand (2534)
716. การใช้กับดักถังน้ำสีเหลืองคาดการณ์การกระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว (2534)
717. การตรวจสอบสารพิษแอฟลาทอกซิน โดยวิธี ELISA (Enzyme - Linked Immunosorbent Assay) (2534)
718. ศึกษาวิธีปลูกข้าวโพดฝักสดหลังการปลูกข้าวและผลตอบแทน (2534)
719. การป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood ศัตรูพริกโดยวิธีปลูกพืชหมุนเวียน (2534)
720. การทำข้าวเกรียบเสริมโปรตีนด้วยแป้งถั่วเหลือง ชนิดไขมันเต็มและแป้งถั่วลิสงพร่องไขมัน (2534)

36/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu