วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

641. การปลูกหวายเป็นพืชร่วมในสวนยาง (2537)
642. ปุ๋ยเคมี..ฤาชื่อนี้มีปัญหา (2537)
643. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของส้มโอพันธุ์ทองดีที่ระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวต่างกัน (2537)
644. การบ่งชี้ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดถั่วเหลืองที่สุกแก่ในระยะสรีรวิทยา (2537)
645. การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไม้เล็บมือนาง (2537)
646. การใช้ Thilourea และ KNO3 เพิ่มประสิทธิภาพ Paclobutrazol ในการกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกต้นฤดู (2537)
647. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการล้ม และผลผลิตของข้าวนาหว่านน้ำตมที่อัตราเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ (2537)
648. การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเมื่อปลูกร่วมกับถั่วเขียว และมีการแข่งขันกับหญ้ายางในสภาพไร่ และมีฝนตกน้อย (2537)
649. การศึกษาอนุกรมวิธานของข้าวพื้นเมืองโดยใช้วิธีเชิงตัวเลข (2537)
650. Weed in sugarcane Fields (2537)
651. เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของวารสารวิชาการเกษตร (2536)
652. อิทธิพลของระดับน้ำต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 (2536)
653. อิทธิพลของพืชบำรุงดินชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิตข้าวในเขตนาชลประทาน (2536)
654. วิธีป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเปลือกในโรงเก็บเมล็ดโดยใช้สารคลุกเมล็ด (2536)
655. ผลกระทบของสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโพดต่อแมลงหางหนีบ (2536)
656. คุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้ แรด และพิมเสนแดง หลังจากผ่านกระบวนการอบไอน้ำ (2536)
657. วัฎจักรของแคดเมียมในเชิงนิเวศวิทยา (2536)
658. ข้าราชการที่ดีในทัศนะของข้าพเจ้า (2536)
659. ทิศทางงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร (2536)
660. การขยายพันธุ์แหนแดงโดยการใช้สปอร์ (2536)

33/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu