วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

621. ผลกระทบจากสารพิษกับสมดุลธาตุอาหารพืช (2538)
622. การบริหารศัตรูพืชเพื่อสนับสนุนโครงการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (2537)
623. ศึกษาการระบาดของแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญบนข้าวพันธุ์ส่งเสริม (2537)
624. การศึกษาพืชอาศัยของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคข้าวด้วยเทคนิคทางเซรุ่มวิทยา (2537)
625. ผลของจำนวนและอายุกล้าต่อผลผลิต และการเจริญเติบโตของข้าวญี่ปุ่น (2537)
626. การตอบสนองของพันธุ์ถั่วเขียวต่อการให้น้ำต่างระดับ : ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (2537)
627. ผลของสารสกัดจากวัชพืชสาบหมา ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชปลูกและวัชพืชบางชนิด (2537)
628. การตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย N, P และ K ของละหุ่งพันธุ์อายุสั้น (2537)
629. การชักนำการออกดอกของอินทผลัมภายใต้สภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2537)
630. การป้องกันสารพิษแอฟลาทอกซินในข้าวโพดความชื้นสูงโดยการรมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2537)
631. บทบาทและแนวโน้มการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (2537)
632. บทบรรณาธิการ (2537)
633. พันธุ์ข้าวเจ้าชัยนาท 1 พันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์ใหม่ (2537)
634. อิทธิพลของปริมาณและระยะเวลาในการใส่ปุ่ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว (2537)
635. การตอบสนองของพันธุ์ถั่วเขียวต่อการให้น้ำต่างระดับ : การเจริญเติบโตของต้น (2537)
636. การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคข้าวในสภาพไร่ โดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ NSRS 89-24 และ NSRS 89-26 (2537)
637. ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรา colletotrichum falcatum และ Fusarium subglutinans หรือ F. Moniliforme สาเหตุโรคเหี่ยวเน่าแดงของอ้อย (2537)
638. The Use of covariance Technique in Screening Mungbean Accessions for Wterlogging Resistance (2537)
639. รูปแบบการแจกแจงและแผนการสุ่มตัวอย่างแบบซีเควนเชียลของหนอนเจาะสมอฝ้ายในข้าวฟ่าง (2537)
640. Effects of Peanut Intercropped and Trash Mulch on Weed Control and Growth of Sugarcane (2537)

32/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu