วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

601. สถานะของไนโตรเจนในดินไร่ (2538)
602. การศึกษาอายุการปักแจกันของเบญจมาศโดยการพัลซิ่ง (2538)
603. อิทธิพลของอัตราปลูกและปริมาณการให้น้ำต่อผลผลิต และประสิทธิภาพการให้น้ำของถั่วเหลือง (2538)
604. สถานการณ์เกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน (2538)
605. บทบรรณาธิการ (2538)
606. อิทธิพลของระบบการไถพรวนและวิธีการให้น้ำชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดไร่หลังข้าว (2538)
607. อิทธิพลของอายุกล้าและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 (2538)
608. อิทธิพลของวันปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น (2538)
609. ประสิทธิภาพของอีเอ็มในการเพิ่มผลผลิตข้าว (2538)
610. การคัดเลือกพันธุ์ข้าว (Oryza sativa L.) ทนทานต่อสภาพแล้งโดยใช้สารเคมี polyethylene glycol (2538)
611. การแพร่กระจายและความผันแปรลักษณะของข้าวป่าในประเทศไทย (2538)
612. การวิจัยและพัฒนาสกัดกลิ่นหอมจากดอกกล้วยไม้ป่าเอื้องแซะ (2538)
613. Weed Management in deepwater Rice (2538)
614. การตอบสนองของถั่วเขียวต่อการจัดระยะปลูกและปริมาณการให้น้ำ (2538)
615. อิทธิพลของธาตุ N,P,K และ Mg ต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ปลูกในชุดดินคอหงส์ (2538)
616. ผลของสารเทอราคอตเต็มและสารดูดน้ำโพลิมเมอร์ต่อการเจริญเติบโตและความทนแล้งของกล้าไม้ยืนต้น (2538)
617. Effects of Neem Coated Urea on the Yield of Lowland Rice on Bangkok Plain (2538)
618. การบันทึกลักษณะและวิเคราะห์ลักษณะข้าวป่าในประเทศไทย (2538)
619. การปรับปรุงมะเขือเทศผลเล็กรับประทานสดในฤดูฝน (2538)
620. บทบาทและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรมข้าวจากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างชาติ (2538)

31/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu