วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

561. บทบรรณธิการ เรื่อง การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีการจัดการ (2540)
562. การทดสอบพันธุ์ถั่วเหลืองผิวดำในไร่เกษตรกร (2540)
563. การสร้างหม่อน Tetraploid จากหม่อนที่มีความต้านทานโรครากเน่า (2540)
564. การศึกษาคุณสมบัติบางประการของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (2540)
565. ผลของสารสกัดหยาบจากพืชและสารปฏิชีวนะบางชนิดต่อการเจริญของเส้นใยรา Ascosphaera apis สาเหตุของโรคชอล์คบลูดในผึ้งพันธุ์ (2540)
566. การศึกษาความรุนแรงของการเข้าทำลายของศัตรูประเภทปากดูดต่อพันธุ์พริกหวานนอกฤดู (2540)
567. สำรวจรวบรวมผักพื้นเมืองทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2540)
568. ผลของการขาดธาตุแคลเซียมและธาตุอาหารเสริมต่อการเกิดเมล็ดลีบของถั่วลิสงในท้องที่จังหวัดยโยธร (2540)
569. อิทธิพลของกระแสลมต่อการเจริญเติบโตและการสูญเสียผลผลิตข้าว (2540)
570. บทบรรณาธิการ (2539)
571. การตอบสนองของพันธุ์ถั่วเขียวต่อการให้น้ำต่างระดับ :III การเจริญของราก (2539)
572. ผลของพันธุ์และอายุการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิต ความหนืดและลักษณะของสารละลายแป้ง (2539)
573. ระบบการแข่งขันของรากหวายกำพวนและหวายงวยที่ปลูกเป็นพืชร่วมกับยางพารา (2539)
574. การแข่งขันระหว่างแห้วหมูกับอ้อย (2539)
575. บทบาทของสารกำจัดวัชพืชใช้ก่อนปลูกที่มีต่อการควบคุมวัชพืชและการเจริญเติบโตของสับปะรดซึ่งปลูกโดยไม่มีการเตรียมดิน (2539)
576. พฤติกรรมและวงจรชีวิตของหิ่งห้อย (Luciola sp.) (2539)
577. Effect of Methanol on the Growth of field Crops Under Water Stress on Bangkok Plain (2539)
578. มุมมองเรื่องชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (2539)
579. แนวทางการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของไทยจากบทเรียนของญี่ปุ่น (2539)
580. บทบรรณาธิการ (2539)

29/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu