วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

541. แมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในนาข้าวญี่ปุ่น ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท (2541)
542. การประเมินความเสียหายที่เกิดจากหนอนเจาะผลลิ้นจี่ Conopomropha sinensis (Lepidoptera: Gracillariidae) และบทบาทของแตนเบียนหนอนเจาะผล (2541)
543. การแก้ไขฝ้ายที่เสียหายจาก 2,4-D ด้วย Urea, Glucose และให้น้ำ (2541)
544. การกำหนดนโยบายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช (2540)
545. การเพิ่มผลผลิตและการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองในประเทศไทย (2540)
546. การตลาดยางของชาวสวนยางรายย่อยในเขตภาคใต้ตอนบน (2540)
547. ประสิทธิภาพแตนเบียนหนอนชอนใบลิ้นจี่ในการควบคุมประชากรหนอนชอนใบ Conopomorpha litchiella (Lepidoptera : Gracillariidae)ในสภาพธรรมชาติ (2540)
548. ชนิดและปริมาณไรในสวนทุเรียนที่ใช้หลักการบริหารศัตรูพืชและสวนทุเรียนของเกษตกร (2540)
549. การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินนาที่ใช้น้ำฝนในภาคเหนือตอนบนเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ (2540)
550. อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (2540)
551. พิษของสารตะกั่วในระบบนิเวศน์กรุงเทพฯ และปริมณฑล (2540)
552. บทบรรณาธิการ เรื่อง การพัฒนาข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาฯ นโยบายเร่งรัดของรัฐบาล (2540)
553. ปฏิกิริยาของฝ้ายต่อ 2,4-D ความเข้มข้นระดับต่าง ๆ (2540)
554. ผลของปริมาณการให้น้ำ และระยะเวลาสิ้นสุดการให้น้ำต่อถั่วเขียวบนดินชนิด Silty Clay Loam (2540)
555. การตอบสนองของถั่วเหลืองต่อปริมาณการให้น้ำและการจัดระยะปลูก (2540)
556. โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS (2540)
557. ศึกษาระดับสาร NAA ในการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน (2540)
558. การระบาดของแมลงสิงบนข้าวพันธุ์ส่งเสริม (2540)
559. การกำจัดเชื้อวิสาในกล้วยไม้สกุลออนซิเดียมโดยใช้ความร้อนและการเลี้ยงเพาะเนื้อเยื่อเพื่อผลิตพันธุ์ปลอดโรค (2540)
560. การใช้สารยับยั้งการสูญเสียไนโตรเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยยูเรียในนาข้าว (2540)

28/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu