วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

521. การตอบสนองของพันธุ์ข้าวโพดไร่หลังข้าวต่อความถี่ในการให้น้ำและการคลุมดิน (2541)
522. ระบบฐานข้อมูลเพื่อคำนวณต้นทุนและกำไรของระบบการปลูกพืช (2541)
523. การจัดการวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน (2541)
524. บทบรรณาธิการ เรื่อง ข้อสังเกตบางประการของการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) (2541)
525. ผลของการตัดดอกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดดองดึง (2541)
526. การทดสอบเครื่องอัดขี้เลื้อยสำหรับการเพาะเห็ด (2541)
527. วิธีปลูกข้าวสาลีโดยไม่ไถเตรียมดิน (2541)
528. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการแช่ฟอกปอ (2541)
529. Use of the gusA Gene to Study N2 fixing Bacteria (2541)
530. อิทธิพลของอัตราปลูกและวิธีการให้น้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่หลังข้าว (2541)
531. การเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยวิธีเขตกรรม (2541)
532. การเผยแพร่และผลิตผักอนามัย ตำบลบางเหรียง (2541)
533. บทบรรณาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการดินและการปลูกพืชในสภาวะแห้งแล้ง (2541)
534. การใช้สารจิบเบอเรลลิน (GA3) และปุ๋ยยูเรียในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม (2541)
535. อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดจากพืชตระกูลถั่วยืนต้น ล้มลุก และพืชคลุมต่อผลผลิตของข้าวไร่และสมบัติบางอย่างของดิน (2541)
536. ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ไทย Steinernema thailandensis n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae) (2541)
537. ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อคุณภาพของข้าวดอกมะลิ 105 และผลตกค้างของสารในข้าว (2541)
538. ศึกษาการมีชีวิตรอดของเชื้อจุลินทรีย์ดินหลังจากการเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็งแห้ง (2541)
539. ผลของอัตราปุ๋ยฟอสเฟต โพแทสเซียม และปูนขาวต่อผลผลิตอ้อย ในดินร่วนทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2541)
540. ระบบพ่นสารเคมีแก่วัสดุทรงกลม (2541)

27/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu