วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

461. Nuclear Techniques Application in food and Agriculture (2543)
462. บทบรรณาธิการ (2543)
463. การศึกษาการใช้โฟมตาข่ายห่อหุ้มผลไม้ที่ถูกกระทำด้วยภาระการกระแทก (2543)
464. การศึกษาการยุบตัวของผลส้มเขียวหวานในบรรจุภัณฑ์ขายส่งระหว่างการขนส่งทางบก (2543)
465. การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง [Glycine max (L.)Merr.] ที่เก็บรักษาภายใต้สภาพความชื้นสัมพัทธ์ต่ำและสูง : การเปลี่ยนแปลงในความงอก ความแข็งแรงเมมเบรนเพอร์มีอบิลิตี้และการเจริญของเชื้อรา (2543)
466. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวสารจำนวน 8 พันธุ์ (2543)
467. อิทธิพลของรูปแบบปักดำข้าวและระยะปักดำต่อผลผลิตข้าวและปริมาณวัชพืช (2543)
468. การศึกษาศักยภาพการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการบริโภคในภาคใต้ตอนล่าง (2543)
469. การสกัดและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ของข้าวหอม (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (2543)
470. สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของไทย (2543)
471. ผลของปุ๋ยต่อการแข่งขันระหว่างเดือยกับวัชพืชภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน (2543)
472. Studies on The N2 - Fixing Bacteria Association with Yvetiver 1) biosynthesis of Plant Grwoth Hormone by Asospirillum. 2) Use of the gusA Gene to Study Azospirillum (2543)
473. การตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีของงาขาวเมล็ดโต (2543)
474. การศึกษาธาตุอาหารพืชที่เป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของข้าวในดินเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยภายใต้สภาพที่มีน้ำจำกัดและเพียงพอ (2543)
475. The Activities of SPS and SPP Enzymes for Sucrose Synthesis in Storage Tissues of Sugarcane (2543)
476. การสกัดและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ของข้าวหอม (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (2543)
477. การจัดการฟางข้าวเพื่อการปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตข้าว (2543)
478. การจำแนกความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท (2543)
479. บทบรรณาธิการ เรื่อง การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม (2542)
480. พันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี พันธุ์ข้าวหอมแนะนำพันธุ์ใหม่ (2542)

24/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu