วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

441. การศึกษาลักษณะความยาวก้านใบของถั่วเหลืองที่มีความสัมพันธ์ต่อผลผลิต (2544)
442. การชักนำให้เกิด embryogenic callus ในทุเรียนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2544)
443. การสร้างต้นอ่อนส้มเขียวหวานและส้มโชกุนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2544)
444. อิทธิพลของระยะสุกแก่และการลดความชื้นต่อความงอก ความแข็งแรง และการรั่วไหลของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในระหว่างการเก็บรักษา (2544)
445. การสำรวจแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (2544)
446. การทดสอบเปรียบเทียบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เปิดผลมะพร้าวอ่อน (2544)
447. การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (2544)
448. ผลของซิลิก้าในต้นข้าวต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (2544)
449. การตอบสนองของถั่วเหลืองฝักสดต่อความถี่การให้น้ำและอัตราการปลูก (2544)
450. ผลของการใช้ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยมูลโคระดับต่าง ๆ และระยะเวลาในการตัดที่มีต่อผลผลิต และโปรตีนของหญ้ากรีนแพนิค (2544)
451. มุมมองที่แตกต่างของการใช้ปุ๋ยเพื่อการผลิตข้าว (2544)
452. ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว (2544)
453. บทบรรณาธิการ (2543)
454. การคัดเลือกสายพันธุ์และการศึกษาเพื่อจำแนกเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สำคัญ (2543)
455. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการเจริญเติบโตของกระวาน 3 พันธุ์ในที่สูง (2543)
456. การทดสอบปลูกบร็อคโคลี่และกะหล่ำปลีเป็นผักอนามัยปลอดภัยสารพิษในช่วงฤดูฝน จังหวัดสงขลา (2543)
457. การตอบสนองของข้าวโพดต่อสภาพขาดน้ำในดินและต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในช่วงฟื้นตัว (2543)
458. การตอบสนองของข้าวโพดที่ปลูกบนดินนาต่อภาวะน้ำขังและต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (2543)
459. ปฏิกิริยาของถั่วเขียวสายพันธุ์ต่าง ๆ ต่อไอโซเลท (isolate) ของเชื้อ Cercospora canescens (2543)
460. บทบาทของศัตรูธรรมชาติต่อการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens (Stal) ในนาข้าว) (2543)

23/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu