วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

421. การรวบรวมและศึกษาพันธุ์มะกอกน้ำมัน : ศึกษาลักษณะพันธุ์มะกอกน้ำมันโดยเทคนิค RAPD (2545)
422. คววมมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์มังคุดที่เก็บรักษาในสภาพชื้นและแห้ง (2545)
423. มุมมองเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช แมลงศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ (2545)
424. ชนิด ปริมาณ และชีววิทยาของไรบนฝ้ายในประเทศไทย (2545)
425. รวบรวมและศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสกุลมะเขือ (Solanum L.) ในภาคเหนือ (2545)
426. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเริ่มต้นให้น้ำและอัตราปลูกของข้าวโพดหวาน (2545)
427. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ช่วยนำเทคโนโลยีข้าวนาหว่านและการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนไปใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี (2545)
428. ผลของวิธีจัดการยูเรียที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ไนโตรเจนของข้าวนาสวน (2545)
429. การจัดกลุ่มปิ่นแก้วโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (2545)
430. อัตราปุ๋ยไนโตรเจน และกากตะกอนน้ำตาลอ้อยที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยในดินชนิดต่าง ๆ ในจังหวัดสระแก้ว (2545)
431. บทบรรณาธิการ (2544)
432. ผลการใช้สารยับยั้งยูรีเอสที่มีต่อการสูญเสียแอมโมเนียและประสิทธิภาพของปุ๋ยยูเรียเมื่อหว่านในนาข้าว (2544)
433. ผลวิเคราะห์ะธาตุอาหารในส่วนต่าง ๆ ของต้นลิ้นจี่โดยการวิเคราะห์พืช (2544)
434. ศึกษาความต้องการธาตุอาหารของลิ้นจี่โดยการวิเคราะห์พืช (2544)
435. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุด (2544)
436. ประชากรของแมลงศัตรูข้าวและตัวห้ำที่สำคัญในนาข้าวขึ้นน้ำ (2544)
437. ผลของการจัดการเศษพืชตกค้างที่มีต่อการสูญเสีย และความสมดุลไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียในระบบการปลูกข้าว (2544)
438. บทบรรณาธิการ (2544)
439. การตอบสนองของข้าวโพดคั่วต่ออัตราและระยะเวลาการหยุดให้น้ำ (2544)
440. ผลของสภาวะที่รากได้รับออกซิเจนต่ำต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวบาร์เลย์ (2544)

22/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu