วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

401. ระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศไทย (2546)
402. สัณฐานวิทยาของตัวเต็มวัยเพศผู้ไส้เดือนฝอยรากปม สาเหตุโรคแง่งหูดของขิงโดยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่งกราด (2546)
403. การกำหนดระดับความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการปลูกกล้วยน้ำว้า โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (2546)
404. วิจัยและพัฒนาจอบหมุนติดรถแทรกเตอร์สี่ล้อขนาดเล็กสำหรับพรวนดินสวนผลไม้ (2546)
405. อิทธิพลของความเปียก-แห้งของดินและอุณหภูมิต่อการดูดซับโบรอนในดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินต่างกัน (2546)
406. การศึกษาค่า Stomatal Conductance ในใบยางพารา (2546)
407. Insecticide Resistance of the Green Leafhopper, Nephotettix cincticeps, to Systemic Insecticides by “Parafilm Test”: a Simple Method to Evaluate the Efficiency of the Insecticide (2546)
408. การใช้ Time Domain Reflectometry (TDR) ในการวัดปริมาณความชื้นในดิน Measuring Soil Moisture Content with Time Domain Reflectometry (2546)
409. การใช้หญ้าบางชนิดเป็นวัสดุเพาะเห็ดตระกูลนางรม (2545)
410. เครื่องปลิดฝักถั่วลิสงแบบแถบยางมีริมเป็นรอยหยักฟันเลื่อย (2545)
411. การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา (2545)
412. เวลาและสัดส่วนที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับข้าวนาหว่าน (2545)
413. การปลดปล่อยและดูดใช้ก๊าซมีเทนของระบบการใช้ที่ดินแบบต่าง ๆ (2545)
414. ปฏิกริยาของข้าวพันธุ์ กข 10 และสันป่าตอง 1 ต่อการทำลายของแมลงบั่วและผลผลิต (2545)
415. การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อการกลายพันธุ์ (2545)
416. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน (2545)
417. ผลของโรคเมล็ดด่างที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว (2545)
418. การศึกษาคุณสมบัติทางภายภาพและชลศาสตร์ของดินที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2545)
419. การศึกษาผลของโบรอนต่อผลผลิตและคุณภาพของอ้อย 1. การทดลองใช้ถังซีเมนต์ (2545)
420. ศึกษาเปรียบเทียบความต้องการปุ๋ยของอ้อย 3 พันธุ์ที่ปลูกในดินร่วนปนทรายจังหวัดสระแก้ว (2545)

21/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu