วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

361. การคัดเลือกพันธุ์กระชายดำสายพันธุ์รวบรวมโดยใช้เกณฑ์ความพึงใจของผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall.ex Baker) (2548)
362. การทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งกล้วยน้ำว้าในก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ (2548)
363. การจัดการธาตุอาหารพืชอย่างผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง (2548)
364. การศึกษาจำแนกสายพันธุ์ทุเรียนลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ดีเด่นด้วยเทคนิค DNA Amplification Fingerprinting (DAF) (2548)
365. Identification of Tropical Late Yellow Maize Germplasm Under Waster Stress Conditions (2548)
366. ผลของวันปลูกต่อองค์ประกอบผลผลิต มวลชีวภาพ และปริมาณธาตุอาหารในถั่วพุ่ม (2547)
367. ผลของการใส่ฟางข้าวและขี้เถ้าที่มีต่อประสิทธิภาพของปุ๋ยยูเรียที่หว่านในนาข้าว (2547)
368. การตอบสนองต่อปุ๋ย ธาตุอาหารเสริมที่มีต่อผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 (2547)
369. การทำลายข้าวพันธุ์รับรองไม่ไวแสงของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugen (StɿI) ในภาคตะวันออก (2547)
370. ศึกษาระบบการไถพรวนดินต่อสมบัติทางกายภาพของดินปลูกอ้อย (2547)
371. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวพื้นเมืองไทย พันธุ์เหลืองประทิว 123 และขาวตาแห้ง 17 เพื่อรองรับการปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (2547)
372. การศึกษาและรวบรวมเฟินและพืชวงศ์ใกล้เคียงในอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (2547)
373. ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสตในเซลล์รากหอม (2547)
374. การเจริญเติบโตและผลผลิตของหางไหลแดง เมื่อปลูกในสถานที่ 3 แห่ง (2547)
375. อิทธิพลของแสงและอุณหภูมิต่อการงอกของละอองเรณูลิ้นจี่ (2547)
376. วิจัยและพัฒนาจอบหมุนติดไถเดินตามเพื่อการสับกลบโสนอัฟริกัน (2547)
377. การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดแมลงศัตรูผักคะน้า (2547)
378. เทคนิคการสุ่มตรวจศัตรูพืชบางชนิดในกล้วยไม้ตัดดอกสำหรับส่งออก (2547)
379. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืช (2547)
380. การรอดชีวิตของเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวแดงบางชนิดในสภาพน้ำขัง (2547)

19/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu