วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

341. การทำลายและความเสียหายผลผลิตจากไรขาวบนงาที่ปลูกในช่วงเวลาต่างกัน (2548)
342. ระยะเก็บเกี่ยวและอัตราเมล็ดพันธุ์ทีทเหมาะสมของข้าวฤดูแรกในการปลูกข้าวแบบล้มตอซังในเขตภาคกลาง (2548)
343. ทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นต้นตอทนทานต่อโรครากเน่า (2548)
344. การจำแนกชนิดของความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับการปลูกข้าวโดยการผสานระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองสมดุลน้ำผิวดิน (2548)
345. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวเมื่อปลูกแบบหว่านข้าวแห้งและหว่านน้ำตม (2548)
346. การหาพื้นที่ใบไม้และผิวผลไม้แบบอัตโนมัติ (2548)
347. บทบรรณาธิการ (2548)
348. การใช้ความสัมพันธ์แบบเส้นตรงพื้นที่ใบกล้วย 5 พันธุ์ (2548)
349. การศึกษาไม้ดอกและไม้ประดับพื้นเมืองในป่าเต็งรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2548)
350. ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (Steinernema carpocapsae (Weiser) S.riobrave Cabanillas, Poinnar and Raulston และ S. siamkayai Stock, Somsook and Reid) ในการเข้าทำลายแมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsailis (Hendel)) ภายใต้สภาพต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ (2548)
351. ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ต่าง ๆ ต่อการทำลายของด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motsch.) (2548)
352. อัตราและเวลาการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตและโซเดียมคลอเรตชักนให้ลำไยอายุ 6 และ 15 (2548)
353. การเพิ่มจำนวนประชากรของเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugen Sta°l) ในข้าวพันธุ์รับรองไม่ไวต่อช่วงแสง (2548)
354. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแป้งและสารโรตีในนในรากหางไหล (Derris elliptica Benth.) ที่อายุต่าง ๆ (2548)
355. การจำแนกชนิด พันธุ์ สายต้นของทุเรียน (Durio spp.) ด้วยเทคนิคดีเอนเอ . Amplification Fingerprinting (DAF) (2548)
356. Changes in Lipid Colour of Grain and Pasting Properties of Brwon Rice cv. Khao Dok Mail 105 during Storage (2548)
357. การทดสอบพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นในนาเกษตรกรภาคเหนือตอนล่าง (2548)
358. การแพร่ระบาดและการป้องกันกำจัดโรคใบไหม้และโรคใบจุดปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep) (2548)
359. ผลของตะกอนน้ำเสียจากโรงพยาบาลชุมชนอุบลรัตน์ที่มีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด (Zea mays L.) (2548)
360. ชุดเทคโนโลยีการผลิตมะลิลา (Jasminum sambac Ait.) (2548)

18/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu