วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

301. อัตราส่วนของใบและผลที่มีต่อการเจริญเติบโต กับคุณภาพส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ (Citrus maxima Burm. Merrill) cv. Hom Hat Yai (2550)
302. การปรับปรุงพันธุ์งาเพื่อผลผลิตสูง : การเปรียบเทียบมาตรฐานจากชุดรวบรวมและศึกษาพันธุ์ชุด ปี 2543 และปี 2544 (2550)
303. การสร้างพันธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์น่าน 1 (2550)
304. สภาวะที่เหมาะสมต่อการวัดปริมาณไชยาไนด์อิสระในมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) (2550)
305. ผลของลักษณะทางกายภาพที่มีต่อการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์/สายพันธ์ต่าง ๆ (2550)
306. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทยกับการวิจัยด้านพืช (2550)
307. การตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่ในการจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง (2550)
308. การศึกษาการผลิตลำไยในเขตภาคตะวันออก (2550)
309. การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลลักษณะข้าววัชพืชที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงในประเทศไทย (2550)
310. การคัดเลือกเบื้องต้นพันธุ์ถั่วเหลืองสำหรับผลิตถั่วงอก (2550)
311. การอบแห้งพริกชี้ฟ้าด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟ (2550)
312. ชีววิทยาดอกและการถ่ายทอดละอองเรณูของส้มจุก (Citrus reticulata Blanco) (2550)
313. การปรับปรุงพันธุ์งาเพื่อผลผลิตสูง : การเปรียบเทียบเบื้องต้นจากชุดรวบรวมและศึกษาพันธุ์ชุด ปี พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2544 (2550)
314. Restriction Endonuclease Pattern of Thai Bombyx mori L. Nucleopolyhedrovirus (2550)
315. การจัดการข้าวแดงแบบผสมผสานในนาหว่านน้ำตม (2549)
316. บทบรรณาธิการ (2549)
317. ผลของการเตรียมดินวิธีต่าง ๆ ต่อชนิดมันสำปะหลัง 4 พันธุ์ในประเทศไทย (2549)
318. โครงสร้างดอก เพศดอก และการติดผลของสะตอ (Parkia speciosa Hassk.) (2549)
319. อิทธิพลของระดับน้ำต่อการอยู่รอด และการทำลายข้าวของด้วงดำ (Heteronychus lioderes Redtenbacher) (2549)
320. หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นที่สำคัญในทุเรียนและการป้องกันกำจัด (2549)

16/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu