วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

261. ความถี่ อัตราและช่วงระยะเวลาการให้น้ำสำหรับอ้อยในเขตชลประทานภาคกลาง (2552)
262. ผลของความงอกของเมล็ดพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเทียน (2552)
263. การเจริญเติบโตและการพัฒนาของผลลำไยพันธุ์ดอใน จ. นครศรีธรรมราช (2552)
264. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการความปลอดภัยของการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (2552)
265. ผลการขับไล่และลดการวางไข่ของสารสกัดหยาบจากรากของหนอนตายหยาก โล่ติ๊นและน้ำมันเมล็ดสะเดาช้างที่มีต่อผีเสื้อหนอนไยผัก (2552)
266. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการใช้ประโยชน์จากรางแดง (Ventilago denticulata Willd.) ใน ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (2552)
267. งาขาวสายพันธุ์กลายไม่ไวต่อช่วงแสง (2552)
268. เชื้อพันธุกรรม ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ของพืชในสกุล Vigna สกุลย่อย Ceratotropis (Asin Vigna) ในประเทศไทย (2552)
269. การเปรียบเทียบถั่วเหลืองพันธุ์กลายในท้องถิ่น (2551)
270. การจำแนกอาการเสื่อมโทรมของสวนส้มเขียวหวานโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม SPOT (2551)
271. การพัฒนาโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในเชิงพาณิชย์ (2551)
272. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์สบู่ดำในเอเชียจากการประเมินโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบ RAPD (2551)
273. ผลของ 2-chloroethanlphosphonic acid (เอทิฟอน) และแคลเซียมคาร์ไบด์ต่อการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว (2551)
274. ผลของการปลูกชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ระยะชิดในระบบรูปทรงต้น 4 แบบที่มีต่อการออกดอกและการติดผลของในสองปีแรกของการให้ผลผลิต (2551)
275. ออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องลดความชื้นพลังงานร่วมของก๊าซหุงต้มและพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพริกสด (2551)
276. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพกับการผลิตข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 2 ในชุดดินวังสะพุง (2551)
277. ซิลิกาที่เป็นประโยชน์ต่อข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (2551)
278. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษ Fumonisin B1 ในข้าวโพดด้วยวิธี ELISA (2551)
279. การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตใบสูงใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ (2551)
280. การปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าลูกผสมสายพันธุ์ Catmimor CIFC 7963-13-28 (2551)

14/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu