วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

201. ผลการหลักวัสดุรองพื้นคอกไก่และมูลวัวต่อพลวัตรของปริมาณเชื้อ Escherichia coli Miguli และ Salmonella spp. (2554)
202. การศึกษาแคริโอไทป์ของกล้วยไข่ (Musa accuminata Colla) เกษตรศาสตร์ (2554)
203. ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อคุณภาพของเหง้าไพล (Zingiber montanum (Koenig) Link ex. Dietr.) (2554)
204. ปัจจัยที่มีผลต่อดอกตูมเหลืองในกล้วยไม้หวายโซเนีย (Dendrobium Sonia) “เอียสกุล” (2554)
205. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเข้าทำปฏิกิริยาที่เป็นกลไกของความต้านทานสารกำจัดวัชพืช (2554)
206. การระบุยีนข้าวที่ตอบสนองในระยะแรกต่อการปลูกเชื้อด้วยเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ (Pyricularia grisea (Cook) Sacc.) (2554)
207. การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli Miguli และ Salmonella spp. ในดิน และผักที่ปลูกโดยใช้มูลวัวหมักและไม่หมัก (2554)
208. ไนโตรเจนและสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบของส้มโอพันธุ์ขาวทองดี (Citrus maxima (Burm.) Merr.) (2554)
209. การใช้สารสกัดสะเดา บีทีและใส้เดือนฝอยควบควบคุมแมลงศัตรูของแหนแดง (2554)
210. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อน และปลายยอดโมกพวงในสภาพปลอดเชื้อ (2554)
211. ขอนแก่น 3 พันธุ์อ้อยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554)
212. การปลูกพืชอาหารสัตว์หมุนเวียนพืชหลัก: ระบบการปลูกพืชเพื่อการเกษตรยั่งยืน (2554)
213. การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตเห็ด (2554)
214. การเจริญเติบโตและการสังเคาะห์แสงของใบส้มโอพันธุ์ขาวทองดี (2554)
215. ผลของอายุเก็บเกี่ยวหลังการตัดต้นต่อผลผลิตและแป้งมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) 4 สายพันธุ์ ในดินร่วนเหนียวสีแดง จังหวัดลพบุรี (2554)
216. การใช้แบบจำลอง GUMCAS ในการเลือกพันธุ์และช่วงปลูกมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) เฉพาะพื้นที่ (2554)
217. ผลของ Thidiazuron (TDZ) และ 2, 4-Dichlorophenoxyacetec acid (2, 4-D) ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสและยอดของใบอ่อนพุดจีบ (Tabernaemontana divaricate L.) ในสภาพหลอดทดลอง (2554)
218. การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบไอน้ำชาเขียว (Camellia sinensis L. Kuntz.) ระดับเกษตรกร (2554)
219. ผลของวิธีการเตรียมดินต่อการชะล้างพังทลายของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด (Zey Mays L.) (2554)
220. การพัฒนาและทดสอบเครื่องมือกะเทาะกะลามะคาเดเมีย (Macadamia integrifolia Maiden & Betche) แบบใช้แรงคนกด (2554)

11/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu