วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

1. การใช้แมลงหางหนีบสีดำ Chelisoches morio (Fabricius) ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (2563)
2. การคัดเลือกไพรเมอร์และตรวจสอบเพศอินทผลัมด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (2563)
3. การตรวจพบเชื้อไวรอยด์โรคเตี้ยแคระเบญจมาศจากต้นเบญจมาศในแปลงปลูก (2563)
4. ออกแบบ และพัฒนาเครื่องสางใบอ้อยสำหรับอ้อยตัดทำพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค (2563)
5. การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา (2563)
6. การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับวัสดุพืชเกษตรและเปลือกผลไม้ (2563)
7. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง (Cassava Mosaic Disease) (2563)
8. การจัดจำแนกชนิดเชื้อซานโทโมนาสสาเหตุโรคใบจุดมะเขือเทศและพริกในประเทศไทย (2563)
9. The Situation and Development Route of Greenhouse in Thailand and Republic of Korea: A review (2563)
10. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR (2562)
11. การประเมินความต้านทานของพืชวงศ์แตงบางชนิดต่อเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus (2562)
12. ประสิทธิภาพของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำหรับการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่างในข้าว (2562)
13. การพัฒนาสกรูอัดวัสดุเพาะเห็ดจากเศษเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว (2562)
14. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศและปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตผักบุ้ง (2562)
15. การหาตำแหน่งเครื่องหมายดีเอ็นเอที่อยู่ใกล้กับยีนควบคุมการเป็นหมันของเรณูข้าว IR68301S (Oryza sativa L.) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (2562)
16. อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณของหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็ก (2562)
17. การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตสูง : ลูกผสมพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 (2562)
18. การตอบสนองทางสรีรวิทยาบางประการของมันสำปะหลังต่อสภาพแห้งแล้ง (2562)
19. ชีววิทยา การเพาะเลี้ยง ประสิทธิภาพการกินเหยื่อและผลกระทบของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ที่มีต่อมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae) (2562)
20. อิทธิพลของแสงต่อการควบคุมการแสดงออกของยูคาลิปตัส KORRIGAN โปรโมเตอร์ในต้นยาสูบ (2562)

1/49
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu