วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

1. การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลืองโดยเครื่องหมายโมเลกุล SSR เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง (2561)
2. การควบคุมระบบ Servo Electro-hydraulic System สำหรับไถระเบิดดินดาน ชนิดสั่นที่ขา 2 ขา ด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี (2561)
3. การประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของโซ่อุปทานมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา (2561)
4. การปนเปื้อนของเชื้อราและสารโอคราทอกซิน เอ ที่พบในผลองุ่นจากแปลงปลูก (2561)
5. Physical Properties of Sacred Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) Spun Yarns: the Effects of Cultivars (2561)
6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ของการให้น้ำชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย ในพื้นที่ปลูกอ้อยรอบโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอีสาน (2561)
7. การระบุและวิเคราะห์การแสดงออกของยีน DREB1 ที่ตอบสนองในระยะเริ่มต้นต่อสภาวะ ขาดน้ำของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทนแล้งพันธุ์นครสวรรค์ 3 (2561)
8. ผลผลิตและการจัดการกระวานในระบบวนเกษตรบ้านตามูล ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (2561)
9. ผลของอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญของเชื้อรา Aspergillus niger และการสร้างสารโอคราทอกซินในผลิตผลเกษตร (2561)
10. การถ่ายทอดเชื้อ Columnea latent viroid ผ่านทางเมล็ดของแตงกวา (2561)
11. การคัดเลือกดีเอ็นเอแอปตาเมอร์ที่จำเพาะต่อโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อการตรวจสอบถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม (2561)
12. วัสดุปลูกกล้วยไม้จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อทดแทนกาบมะพร้าว (2561)
13. ทดสอบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ในจังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงใหม่ (2561)
14. การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของมันสำปะหลังที่มีการจัดการน้ำแตกต่างกัน (2561)
15. ความต้องการน้ำและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของถั่วลิสงขนาดเมล็ดปานกลาง (2561)
16. การผลิตชีวภัณท์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมแบบอัดเม็ดและการประยุกต์ใช้ในการกำจัด ด้วงแรด (Oryctes rhinoceros L.) (2561)
17. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวด้วย การวิเคราะห์ดีเอ็นเอบริเวณ ITS rDNA และเครื่องหมาย ISSR (2561)
18. ไถระเบิดดินดานติดรถแทรกเตอร์ขนาดกลางสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อย (2560)
19. ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์จากแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ 20W1 ในการควบคุมโรคใบจุดคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola (2560)
20. การใช้เทคนิค Real time PCR ในการตรวจหา แบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp. citri สาเหตุโรคแคงเคอร์ เพื่อการตรวจรับรองแปลงผลิตส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์ (2560)

1/47
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu