การอ้างอิง&บรรณานุกรม - วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

การเขียนเอกสารอ้างอิง


1. การตรวจเอกสาร

          ในเรื่องของคำนำหรืออุปกรณ์และวิธีการหรือผลการทดลอง

ตัวอย่างการเขียน
  -  โกศล (2523) หรือ (โกศล, 2523) 
  -  อิ่มจิตและมานะ (2535) หรือ (อิ่มจิตและมานะ, 2535)
  -  สะอาดและคณะ (2523) หรือ (สะอาดและคณะ, 2523)
  -  Krebs (1978) หรือ (Krebs, 1978)
  -  Lekakul et al. (1977) หรือ (Lekakul et al., 1977)

 ถ้าเป็นเอกสารไม่ปรากฏ ชื่อผู้เขียนให้ใช้ 
  -  นิรนาม (2529) หรือ (นิรนาม, 2529)

2. การอ้างอิง&บรรณานุกรม

      ในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง


     2.1 การเรียงลำดับเอกสาร


ให้เอกสารภาษาไทยอยู่ในส่วนแรกและเอกสารภาษาต่างประเทศอยู่ในส่วนที่สอง
ให้เรียงชื่อผู้แต่งตามอักษรแต่ละภาษา
ผู้แต่งชื่อเดียวกัน มีเอกสารมากกว่า 1 ฉบับ
  - ถ้าตีพิมพ์ในปีต่างๆ กัน ให้เรียงปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก
  - ถ้าตีพิมพ์ในปีเดียว ให้ใส่อักษร ก, ข, ค หรือ a, b, c กำกับในเนื้อเรื่องที่อ้างถึงก่อนและหลังตามลำดับ

     2.2 ประเภทของเอกสาร


          ก. ตำรา


แบบการเขียน

ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อหนังสือ. ชื่อสำนักพิมพ์ จังหวัด. จำนวนหน้า.ตัวอย่างการเขียน

โกศล เจริญสม. 2523. แตนเบียนคาชิดอยด์.

           เอกสารพิเศษ ฉบับที่ 3 ศูนย์วิจัยและ
           ควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ.
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงาน
           คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ
           301 หน้า.
สะอาด  บุญเกิด จเร สดากร และทิพย์พรรณ
           สดากร. 2523. ชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย.
           กองทุนจัดพิมพ์ตำราป่าไม้ คณะวนศาสตร์
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 657 หน้า.
Holm, G.L.; D.L. Plucknett; J.V. Pancho and
           J.P. Herberger. 1997. Imperata cylindrical
           (L.) Beauv. Pages 62-71. In: The World ‘s
           Worst weeds, Distribution and Biology.
           Honolulu, University Press of Hawaii.
Krebs, C.J, 1978. Ecology: The Experimental
           Analysis, Distribution and Abundance.
           2nd Ed. H.A. Harper and C.B. Row,
           (eds.) N.Y. 978 p.


            ข. วารสาร Newsletter และ Bulletin

แบบการเขียน

ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชื่อ Newsletter

           หรือชื่อ Bulletin พิมพ์เป็นตัวเอนหรือขีดเส้นใต้
           ถ้ามีตัวย่อเป็นสากล ก็ให้ใช้ตัวย่อปีที่ หน้า-หน้า


ตัวอย่างการเขียน

ไพศาล เหล่าสุวรรณ. 2524. วิธีการเขียนบทความ

           ทางวิชาการวิทยาศาสตร์. ว. สงขลานครินทร์. 3: 27-43.
Sharwa, A.D. and C.I. Jandalk. 1986. Studies on
           Recycling of Pleurotus Waste. Mushroom
           Newsletter for the Tropics 3: 13-15.
Yano, K. 1979. Effect of Vegetable Juice and
           Milk on Alkylating activity of n-methyl-
           n-nitrou-rea. J. Agric. Food Chem. 27: 2456-2458.

             ค. รายงานประจำปี

ตัวอย่างการเขียน

ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. หน้า-หน้า. ชื่อรายงานประจำปี พ.ศ.

           หน่วยงาน.

ตัวอย่างการเขียน

กรองทอง จันทร  อำนวย ทองดี  และบรรจง สิกขะ

           มณฑล. 2522. การศึกษาหาวิธีการปลูก
           หอมแดงในภาคเหนือ. หน้า 5-20. ใน:
           รายงานสรุปผลการทดลองพืชสวน 2522.
           กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
Lewanich, A. 1974. A Taxonomic Study on the
            Lipdopterous Pests of Sugar Cane.
            Pages 511-513. Inซ Annual Research
            Report 1974. Div. of Entomol. Snd Zool,
            Dept. of Agric., Bangkok.


              ง. รายงานการประชุม

แบบการเขียน

ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. หน้า-หน้า. ชื่อรายงานการประชุมถ้ามี

            ตัวย่อสากลก็ให้พิมพ์ตัวย่อเป็นตัวเอน หรือขีดเส้นใต้
            ครั้งที่ (ถ้ามี) วัน เดือน ปีที่มีการประชุม สถานที่ประชุม.


ตัวอย่างการเขียน

พิสิษฐ์ เสพสวัสดิ์  ศรีสมร พิทักษ์  เตือนจิตต์ สัตยาวิรุทธิ์

            และสาทร สิริสิงห์. 2523. ประสิทธิภาพของสาร
            ฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนเจาะฝักถั่วเหลือง.
            หน้า 492-523. ใน: รายงานการประชุมวิชาการ
            แมลงและสัตว์ศัตรูพืช ครั้งที่ 2. กองกีฏและสัตววิทยา
            24-27 มิถุนายน 2532 ณ ศูนย์วิจัยการอารักขาข้าว
            กรุงเทพฯ
Bliss, C.I. 1958. The Analysis of Insect Counts as
            Negative Binomial Distribution. Pages
            1015-1030. In: Proc. 10th Intern. Congr. Ent. 2.
Magee, P.N. 1992. The Future of Research on
            Chemical Carcinogenesis. Page 11.
            In : 2rd Princess Chulabnorn Science
            Congress. Nov. 2-6, 1992. Bangkok


           จ. เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน

แบบการเขียน

ให้ใช้คำว่า นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อตามด้วยปี พ.ศ.

            หรือ ค.ศ.ที่ตี่พิมพ์  และใช้วิธีการเขียนตามประเภท
            ของเอกสารนั้นๆดังที่กล่าวมาข้างต้น


ตัวอย่างการเขียน

นิรนาม. 2520. สัตว์ศัตรูอ้อย. วารสารกสิกรรม

            ไร่อ้อย 1:445-449.
Anonymous. 1989. Krung Thai Bank Annual
            Report 1989. Bangkok. 80 p


 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu