บทคัดย่อวารสารวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

Department of Agriculture

ชื่อเรื่อง

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวสารจำนวน 8 พันธุ์

(Title)

Physico- Chemical Properties of 8 White Rice Varieties

ผู้เขียน

ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ , ประนอม มงคลบรรจง

(Author)

Chairat Petchalanuwat , Pranom Mongkonbunjong , Luechai Arayarungsarit , Ngamchuen Kongseree , Vichai Hirunyupakorn

ปีที่พิมพ์

2543 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

บทคัดย่อ

ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวสารพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 หอมสุพรรณบุรี กข 7 กข 23 สุพรรณบุรี 60 เหลืองประทิว 123 ชัยนาท 1 และปทุมธานี 60 ทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้พันธุ์ข้าวจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ในปี 2542 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ ผลการทดลองพบว่า ข้าวสารทั้ง 8 พันธุ์มีความชื้นไม่ต่างกันคือเฉลี่ยร้อยละ 11.6 แต่มีองค์ประกอบเคมีต่างกันข้าวพันธุ์ปทุมธานี 60 เหลืองประทิว 123 และชัยนาท 1 มีปริมาณอมิโลสสูงร้อยละ 28.1 27.6 และ 27.4 ตามลำดับ ขณะที่พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณต่ำสุดร้อยละ 12.4 พันธุ์หอมสุพรรณบุรีมีปริมาณโปรตรีนสูงสุด ร้อยละ 8.25 ส่วนพันธุ์ปทุมธานี 60 มีปริมาณต่ำสุด ร้อยละ 5.11 ข้าวพันธุ์ กข 7 เหลืองประทิว 123 ชัยนาท 1 และสุพรรณบุรี 60 มีปริมาณไขมันอยู่ในช่วงร้อยละ 0.88-1.04 รองลงมาเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สุพรรณบุรี 60 กข 23 และหอมสุพรรณบุรี มีไขมันไม่แตกต่างกันอยู่ในช่วง 0.60-0.65 ข้าวพันธุ์ กข 23 ต้องการอุณหภูมิเมื่อเริ่มพองตัวมากที่สุด 79.9 C ใกล้เคียงกับพันธุ์ชัยนาท 1 กข 7 และเหลืองประทิว 123 ส่วนพันธุ์ปทุมธานี 60 ต้องการต่ำสุด 69.9 C แป้งข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มีความหนืดเทาอต่ำเพียง 248 RVU แต่แป้งข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มีความหนืดเมื่อเย็นตัวน้อยที่สุด 263 RVU ขณะที่พันธุ์ปทุมธานี 6 มีความหนืดเมื่อเย็นตัวสูงสุด 440 RVU

ABSTRACT

Physico-chemical properties of white rice were studied in eight rice cultivars; Khao Dawk Mali 105, Hom Suphan Brui, RD7, RD23, Suphan Brui 60, Leuang Pratew 123. Chai Nat1 and Pathum Thani 60 which derived from foundation seed farm of Pathum Thani Rice Research Center in 1999. The experiment was designed with Randommized Complete block under 3 replications. Results revealed that at 11.6 percent of moisture content, high amylose content was 28.1, 27.6 and 27.4 percent in Pathum Thani 60, Leuang Pratew 123 and Chai Nat 1. Meanwhile, Khao Dawk Mali 105 was 12.4 percent and determined as low amylose content. Hom Suphan Buri had highest protein content for 8.25 percent and Pathum Thani 60 was 5.11 percent as the lowest protein content. Fat content in RD7, Leuang Pratew 123, Chai Nat 1 and Pathum Thani 60 was in range 0.88 to 1.04 percent higher than Khao Dawk Mali 105 Suphan Buri 60, RD23 and Hom Suphan Buri which were 0.60 to 0.65 percent. The highest pasting temperature was not significantly different amoung RD23, Chai Nat1, Rd7 and Pathum Thani 60. The highest peak viscosity was 366 RVU of Khao Dawk Mali 105 and the lowest was 248 RVU in suphan Buri 60. Conversely, Khao Dawk Mali 105 was the lowest final viscosity as 263 RVU and the highest was 440 RVU in Pathum thani 60.