การส่งต้นฉบับ - วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

การส่งต้นฉบับต้นฉบับ : ส่งได้ที่บรรณาธิการ  (ดร.อมรา ชินภูติ)
               กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   โทร. 0-2940-7279 
               Fax : 0-2561-4674

e-mail :   journal@doa.in.th

หรือ
        ส่งต้นฉบับ online โดยลงทะเบียนเป็นผู้ส่งบทความก่อน
               และกรอกข้อมูลในฟอร์มพร้อมทั้งไฟล์ต้นฉบับในรูป MS-WORD ทาง เมนู online submission
 

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu