การเตรียมต้นฉบับ - วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

การเตรียมต้นฉบับ


ต้นฉบับ  พิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์เอกสาร MS-Word ขนาด 16 pts บรรทัดห่าง 1.5 บรรทัด พิมพ์หน้าเดียวมีความยาว 5-15 หน้า กระดาษขนาด A4 มีรูปแบบการเขียนและการวางหัวข้อตามรายละเอียดดังนี้


ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่อง(ภาษาอังกฤษ)


(ภาษาไทย) ชื่อ สกุล 1(ผู้แต่งคนที่ 1) ชื่อ สกุล2 (ผู้แต่งคนที่ 2) 
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ สกุล1 (ผู้แต่งคนที่ 1) ชื่อ สกุล2 (ผู้แต่งคนที่ 2)

ABSTRACT
          สรุปวัตถุประสงค์ สถานที่ เวลาทำการทดลอง ที่เป็นสาระสำคัญของการทดลองเป็นภาษาอังกฤษใช้สำนวนรัดกุมและให้รายละเอียดที่ชัดเจน มีความยาว 300 คำ

Key words: ไม่เกิน 5 คำ
บทคัดย่อ
          มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกันกับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) ควรจะอยู่ในหน้าเดียวกันกับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ถ้าเป็นไปได้)

คำหลัก: ไม่เกิน 5 คำ

คำนำ
          อธิบายถึงเหตุผล ความสำคัญ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัยพร้อมทั้งเสนอข้อมูลสนับสนุนหรือโต้แย้งจากการตรวจเอกสาร


     1 ที่อยู่ของหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แต่งคนที่ 1 (ภาษาไทย) 
     1 ที่อยู่ของหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แต่งคนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) 
     2 ที่อยู่ของหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แต่งคนที่ 2 (ภาษาไทย) 
     2 ที่อยู่ของหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แต่งคนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ)


อุปกรณ์และวิธีการ
          อธิบายการวางแผนการทดลอง ขนาดแปลงทดลอง และรายละเอียดของวิธีการดำเนินการทดลอง วัน เวลา และสถานที่ทดลอง วิธีการบันทึกข้อมูล  ใช้สำนวนที่ไม่เยิ่นเย้อ  และให้รายละเอียดเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน

ผลการทดลองและวิจารณ์
          อธิบายผลการทดลองที่สำคัญ  อ้างอิงถึงตาราง กราฟ  หรือรูปประกอบพร้อมเหตุผลสนับสนุนผลการทดลอง  และวิจารณ์เหตุผลที่ทำให้ผลการทดลองเป็นเช่นนั้น    รวมทั้งอ้างถึงผลการทดลองของผู้อื่น (จากเอกสารอ้างอิงในคำนำ  หรืออุปกรณ์และวิธีการ)  เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านผลการทดลองนั้นๆ

สรุปผลการทดลอง
          สรุปสาระที่สำคัญของผลการทดลอง คำแนะนำในการนำไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะในงานวิจัยเรื่องนั้นๆในอนาคต (ถ้ามี)

คำขอบคุณ
          กล่าวถึงบุคคลและหน่วยงานที่ช่วยเหลืองานวิจัยและทดลอง

เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม
          วิธีการเขียนเอกสารให้ใช้ตามแบบของกรมวิชาการเกษตร   ซึ่งเขียนไว้ในเอกสารต่อไปนี้ นิรนาม.2544. หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิง. หน้า 87-88. ใน: ระบบงานวิจัยและพัฒนา กรมวิชาการเกษตร (2545-2549). กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตาราง
          ชื่อตารางและรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ เรียงตั้งแต่ Table 1 เป็นต้นไป

ภาพประกอบ
          ภาพขาวดำ หรือภาพสี หรือภาพลายเส้น (กราฟ)  เป็นต้นฉบับที่ชัดเจน สะอาดและสวยงามพร้อมคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเรียงตั้งแต่ Figure1 เป็นต้นไป

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu