วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

       วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

 

2560  ปีที่ : 35  ฉบับที่ : 3

.

1. โรคผลเน่าของเงาะหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุมโดยแบคทีเรียปฏิปักษ์
บุญญวดี จิระวุฒิ; อมรา ชินภูติ; รัตตา สุทธยาคม
2. ความหลากหลายของชนิดไรศัตรูมันสำปะหลังในประเทศไทย
พลอยชมพู กรวิภาสเรือง; มานิตา คงชื่นสิน; พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์; วิมลวรรณ โชติวงศ์; อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล
3. การปรับปรุงพันธุ์เห็ดภูฏานลูกผสมสายพันธุ์ใหม่โดยวิธี Di-mon mating
รัชฎาภรณ์ ทองเหม; สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ; ธาริณี สุโกมล; อุปถัมภ์ อุ่นใจ; ธันย์ชนก นาไต้; ศรีรัตน์ บุพโต; พัทยา เทพเดช
4. Mechanisms of Essential Oils from Citronella (Cymbopogon winterianus Jowitt) Against Siamensis Subterranean Termite Workers (Coptotermes gestroi Wasmann) and Mice (Mus musculus L.)
5. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานผลหม่อนในจังหวัดน่าน
ธนุชภรณ์ นพรัตน์; ธนัญญา วสุศรี; เฉลิมชัย วงษ์อารี
6. การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์อัญชันที่ให้ผลผลิตและปริมาณแอนโทไซยานินสูง
จรัญ ดิษฐไชยวงศ์; เสงี่ยม แจ่มจำรูญ; สุภาภรณ์ สาชาติ; ศรีสุดา โท้ทอง; มัลลิกา รักษ์ธรรม
7. ผลของราไตรโคเดอร์มาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคจุดสีน้ำตาลของส้มโอ
สุธามาศ ณ น่าน; ปฏิพัทธ์ ใจปิน; สนอง จรินทร; บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว
8. การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทนทานแล้ง พันธุ์นครสวรรค์ 3
หนึ่งฤทัย ศรีธรราษฎร์; ชุติมา คชวัฒน์; พิเชษฐ์ กรุดลอยมา; สุวรรณา ประณีตวตกุล

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร. 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu