วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

       วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

 

2561  ปีที่ : 36  ฉบับที่ : 2

.

1. ผลของอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญของเชื้อรา Aspergillus niger และการสร้างสารโอคราทอกซินในผลิตผลเกษตร
ศุภรา อัคคะสาระกุล; บุญญวดี จิระวุฒิ; เนตรา สมบูรณ์แก้ว; สุพี วนศิรากุล
2. การถ่ายทอดเชื้อ Columnea latent viroid ผ่านทางเมล็ดของแตงกวา
กนกมณี ตันสุวรรณ; คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
3. การคัดเลือกดีเอ็นเอแอปตาเมอร์ที่จำเพาะต่อโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อการตรวจสอบถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม
อัจฉราพรรณ ใจเจริญ; รัชนี ฮงประยูร
4. วัสดุปลูกกล้วยไม้จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อทดแทนกาบมะพร้าว
พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์; บัณฑิต จิตรจำ นงค์; คุรุวรรณ์ ภามาตย์; นิวัต อาระวิล; เทียนชัย เหลาลา; อุทัย ธานี; พีรพงษ์ เชาวนพงษ์
5. ทดสอบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ในจังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงใหม่
สุมิตร วิลัยพร; ทวีพงษ์ ณ น่าน; ฉัตรสุดา เชิงอักษร; ชัยกฤต พรมมา
6. การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของมันสำปะหลังที่มีการจัดการน้ำแตกต่างกัน
วลัยพร ศะศิประภา; จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข; กุสุมา รอดแผ้วพาล; ปฐมพงษ์ วงศ์สุวรรณ์; ดรุณี เพ็งฤกษ์; เสาวรี บำรุง; วารีย์ เวรวรณ์; สายน้ำ อุดพ้วย; อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์
7. ความต้องการน้ำและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของถั่วลิสงขนาดเมล็ดปานกลาง
กาญจนา กิระศักดิ์; ชยันต์ ภักดีไทย; วุฒิพล จันทร์สระคู
8. การผลิตชีวภัณท์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมแบบอัดเม็ดและการประยุกต์ใช้ในการกำจัด ด้วงแรด (Oryctes rhinoceros L.)
เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์; อิศเรส เทียนทัด; เมธาสิทธิ์ คนการ; อนุสรณ์ พงษ์มี
9. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวด้วย การวิเคราะห์ดีเอ็นเอบริเวณ ITS rDNA และเครื่องหมาย ISSR
ทิภาพร นวลเนตร; ศิริพร ดอนเหนือ; ศิริพร กออินทร์ศักดิ์; จินตนา อันอาตม์งาม

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร. 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu