วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

       วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

 

2561  ปีที่ : 36  ฉบับที่ : 1

.

1. การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลืองโดยเครื่องหมายโมเลกุล SSR เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง
จีราพร แก่นทรัพย์; พงศกร สรรค์วิทยากุล; อารีรัตน์ พระเพชร; ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์; สุภานันทน์ จันทร์ประอบ; ชยานิจ ดิษฐบรรจง; ดนัย นาคประเสริฐ; จิติมา ยถาภูธานนท์; สมศักดิ์ ศรีสมบุญ; กิ่งกาญจน์ พิชญกุล
2. การควบคุมระบบ Servo Electro-hydraulic System สำหรับไถระเบิดดินดาน ชนิดสั่นที่ขา 2 ขา ด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี
ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์; ดนัย ศาลทูลพิทักษ์; อนุชา เชาว์โชติ; มงคล ตุ่นเฮ้า; พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์; ปรีชา อานันท์รัตนกุล; พีรพงษ์ เชาวพงษ์; อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์; จิระวีณ์ มหิทธิธนาศักดิ์; กันต์ธกรณ์ เขาทอง
3. การประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของโซ่อุปทานมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
วรรณธมน วรรณไกรโรจน์; ฐิติมา วงศ์อินตา
4. การปนเปื้อนของเชื้อราและสารโอคราทอกซิน เอ ที่พบในผลองุ่นจากแปลงปลูก
วีรภรณ์ เดชนำบัญชาชัย; บุญญวดี จิระวุฒิ; รัตตา สุทธยาคม
5. Physical Properties of Sacred Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) Spun Yarns: the Effects of Cultivars
Nathasar Punbua; Kajijarus Piromthamsiri; Suteeluk Kraisuwan
6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ของการให้น้ำชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย ในพื้นที่ปลูกอ้อยรอบโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอีสาน
มัทนา วานิชย์; ปิยะรัตน์ จังพล; ปรีชา กาเพ็ชร
7. การระบุและวิเคราะห์การแสดงออกของยีน DREB1 ที่ตอบสนองในระยะเริ่มต้นต่อสภาวะ ขาดน้ำของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทนแล้งพันธุ์นครสวรรค์ 3
พยุงศักดิ์ รวยอารี; สุริพัฒน์ ไทยเทศ
8. ผลผลิตและการจัดการกระวานในระบบวนเกษตรบ้านตามูล ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
จิราวรรณ เปรื่องปราชญ์; วิพักตร์ จินตนา

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร. 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu