วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

       วารสารวิชาการเกษตรวารสารวิชาการเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัย และนวัตกรรมการเกษตรด้านพืช มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม เรื่องที่ตีพิมพ์ต้องเป็นเรื่องน่าสนใจ มีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตรและจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ท่าน แบบ double-blinded review system และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่สมาชิก ห้องสมุดของหน่วยราชการ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

2563  ปีที่ : 38  ฉบับที่ : 1

.

1. การใช้แมลงหางหนีบสีดำ Chelisoches morio (Fabricius) ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker
สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี; ภัทรพร สรรพนุเคราะห์; จันทิมา เอี่ยมสะอาด; นันทนัช พินศรี ;พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์; สาทิพย์ มาลี
2. การคัดเลือกไพรเมอร์และตรวจสอบเพศอินทผลัมด้วยเทคนิคพีซีอาร์
อรุโณทัย ซาววา; ศุภรัสมิ์ พูลพัฒนสุวรรณ; ประสาน สืบสุข
3. การตรวจพบเชื้อไวรอยด์โรคเตี้ยแคระเบญจมาศจากต้นเบญจมาศในแปลงปลูก
ฉมาภรณ์ เนตรวงศ์; กนกมณี ตันสุวรรณ; คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
4. ออกแบบ และพัฒนาเครื่องสางใบอ้อยสำหรับอ้อยตัดทำพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค
ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์; ดนัย ศาลทูลพิทักษ์; อนุชา เชาว์โชติ; มงคล ตุ่นเฮ้า; พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์; ปรีชา อานันท์รัตนกุล; อนุชิต ฉ่ำสิงห์; รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์; จิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์; กันต์ธกรณ์ เขาทอง
5. การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณัฐที ปิ่นทอง
6. การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับวัสดุพืชเกษตรและเปลือกผลไม้
สมศักดิ์ คำมา; จารุวรรณ สิงห์ม่วง; พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
7. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง (Cassava Mosaic Disease)
จีราพร แก่นทรัพย์; สุวลักษณ์ อะมะวัลย์; ประพิศ วองเทียม; อรุโณทัย ซาววา; สุภาวดี ง้อเหรียญ; ดนัย นาคประเสริฐ; จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข
8. การจัดจำแนกชนิดเชื้อซานโทโมนาสสาเหตุโรคใบจุดมะเขือเทศและพริกในประเทศไทย
สันติพงศ์ สิทธิธนสิน; ชัญญานุช กอรักงาม; ทิพวรรณ กันหาญาติ; ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล; สุจินต์ ภัทรภูวดล; วิชัย โฆสิตรัตน; จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์
9. The Situation and Development Route of Greenhouse in Thailand and Republic of Korea: A review
Phakwipha Sutthiwaree; Hyundong Lee; Kangsu Kwak; Sanggyu Lee; Balguem Kim

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร. 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu