กองบรรณาธิการ - วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเกษตร


เจ้าของ: กรมวิชาการเกษตร
สำนักงาน: กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยด้านวิชาการเกษตร

ที่ปรึกษา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก 
และ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 - 8 

บรรณาธิการ

ดร.อมรา ชินภูติ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

จันทรา บดีศร 
วลัยพร ศะศิประภา 
อำนวย อรรถลังรอง
ดร.พรพิมล อธิปัญญาคม

กองบรรณาธิการ

สุรภี กีรติยะอังกูร กรมวิชาการเกษตร
กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ กรมวิชาการเกษตร
ดร. นุชนาฏ ณ ระนอง กรมวิชาการเกษตร
ดร. มานิตา คงชื่นสิน กรมวิชาการเกษตร
ดร. สมชาย บุญประดับ กรมวิชาการเกษตร
ดร. นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด กรมวิชาการเกษตร
สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ กรมวิชาการเกษตร
ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์ กรมวิชาการเกษตร
ดร.บุญญวดี จิระวุฒิ กรมวิชาการเกษตร
รังสิมา เก่งการพานิช กรมวิชาการเกษตร
วรรณรัตน์ ชุติบุตร กรมวิชาการเกษตร
ดร. กาญจนา พฤษพันธ์ กรมวิชาการเกษตร
ดร. ศิริพร ซึงสนธิพร กรมวิชาการเกษตร
ชลธิชา เตโช กรมวิชาการเกษตร
ดร. เนตรา สมบูรณ์แก้ว กรมวิชาการเกษตร
นุชนารถ กังพิศดาร กรมวิชาการเกษตร
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.จีรพร เพกเกาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชชุดา รัตนากาญจน์ กรมการข้าว

ผู้จัดการ

พิสมัย จันทนมัฏฐะ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ดนยา คล้ายมาลา
 
 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu