วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

       วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

 

2559  ปีที่ : 34  ฉบับที่ : 1

.

1. การประเมินประสิทธิภาพของสมการแบบเรียบง่ายสำหรับประมาณการค่า การคายระเหยน้ำและการเปลี่ยนแปลงความชื้นดินในไร่อ้อย
ปรีชา กาเพ็ชร ทักษิณา ศันสยะวิชัย กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ
2. การโคลนและวิเคราะห์ยีน OsSKIPa ของข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105
สุภาวดี ง้อเหรียญ พงศกร สรรค์วิทยากุล ภรณี สว่างศรี รุ่งนภา พิทักษ์ตันสกุล ภุมรินทร์ วณิชชนานันท์ หทัยรัตน์ อุไรรงค์
3. การเข้าทำลายของแมลงศัตรูและการฟื้นตัวของมะพร้าวในพื้นที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วลัยพร ศะศิประภา นรีรัตน์ ชูช่วย สุวัฒน์ พูลพาน ณิชา โป๋ทอง
4. การประเมินปริมาณสาร gamma-aminobutyric acid (GABA) ในเมล็ดถั่วเหลือง และถั่วเขียวโดยใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy
อนุวัฒน์ รัตนชัย  จารุวรรณ บางแวก
5. อิทธิพลของความเค็มต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr.) พันธุ์นครสวรรค์ 1 และพันธุ์เชียงใหม่ 60
นภวรรณ มัณยานนท์  ศิริพรรณ บรรหาร
6. อิทธิพลของระดับความชื้นในเมล็ดพันธุ์และอุณหภูมิการเก็บรักษา ต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์คำฝอย
ชลลดา สามพันพวง กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์ พิทยา วงษ์ช้าง อัสนี ส่งเสริม เสาวณี เดชะ คำภู
7. ออกแบบและพัฒนากลไกของเครื่องสางใบอ้อยสำหรับอ้อยตัดทำพันธุ์
ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ วิชัย โอภานุกุล อานนท์ สายคำฟู วีระ สุขประเสริฐ มานพ คันธามารัตน์ มงคล ตุ่นเฮ้า
8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียวในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน
อารดา มาสริ สุมนา งามผ่องใส ชูชาติ บุญศักดิ์ ปวีณา ไชยวรรณ์ สุวิมล ถนอมทรัพย์

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร. 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu