วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

       วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

 

2559  ปีที่ : 34  ฉบับที่ : 2

.

1. การพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
วุฒิพล จันทร์สระคู ศักดิ์ชัย อาษาวัง ขนิษฐ์ หว่านณรงค์ ธนกฤต โยธาทูล ประยูร จันทองอ่อน
2. การทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังในแปลงเกษตรกรที่มีการจัดการแบบผสมผสานเพื่อแก้ปัญหา โรคโคนเน่าหัวเน่า อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วารีย์ ทองมี เมธาพร พุฒขาว ธรรมรัตน์ ทองมี รังษี เจริญสถาพร เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข อรทัย วรสุทธิ์พิศาล วัลลีย์ อมรพล ภานุวัฒน์ มูลจันทะ
3. การใช้สารกลุ่มปลอดภัยร่วมกับความร้อนในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกหวาน
บุญญวดี จิระวุฒิ รัตตา สุทธยาคม วีรภรณ์ เดชนำบัญชาชัย
4. ชุดปลูกผักไร้ดิน KUS-58 สำหรับสภาพพื้นที่จำกัดในเขตเมือง
วัสกา ดวงอ่อนนาม
5. Micropropagation of an endangered Borneo Orchid, Paphiopedilum rothschildianum Callus using Temporary Immersion Bioreactor System
Masnoddin  Rimi Repin  Zaleha Abd Aziz
6. ผลของโอโซนในการควบคุมโรคผลเน่าของสาลี่และแอปเปิล ที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์
7. ประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสต์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
ร่มสุรีย์ มนตรีภักดี  สรัญยา ณ ลำปาง
8. การเตรียมความพร้อมเมล็ดเพื่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
จุฑามาส ฟักทองพรรณ

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร. 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu