วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

       วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

 

2560  ปีที่ : 35  ฉบับที่ : 2

.

1. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจำแนกชนิดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
หทัยรัตน์ อุไรรงค์; อรรัตน์ วงศ์ศรี; นัยเนตร เจริญสันติ ทานากะ
2. ออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น สำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช
อานนท์ สายคำฟู; วิชัย โอภานุกุล; ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์; พิชญพงศ์ เมืองมูล; ธีรศักดิ์ โกเมฆ; บัณฑิต จิตรจำนงค์; กัณทิมา ทองศรี; นิภาภรณ์ พรรณรา; ดนัย ศาลทูลพิทักษ์; บาลทิตย์ ทองแดง
3. การศึกษาอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมสำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มดินร่วนปนทราย : ชุดดินห้วยโป่ง
วัลลีย์ อมรพล; กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ; ศรีสุดา ทิพยรักษ์; ศุภกาญจน์ ล้วนมณี; จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข; ประพิศ วองเทียม; สมพงษ์ ทองช่วย
4. การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด
รักชัย คุรุบรรเจิดจิต; ณรงค์ แดงเปี่ยม; กำพล เมืองโคมพัส; เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล; ทัศนัย เพิ่มสัตย์; พรรณผกา รัตนโกศล
5. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของไถดินดานชนิดสั่นที่ขา 1 ขา
ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์; ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
6. ระดับอุณหภูมิความร้อนในการควบคุมแมลงศัตรูสมุนไพรอบแห้ง
ภาวินี หนูชนะภัย; รังสิมา เก่งการพานิช; จารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม
7. การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมกับพันธุ์ยางแนะนำ เพื่อผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตน้ำยาง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
นิภาภรณ์ ชูสีนวน; สมคิด ดำน้อย; ก้องกษิต สุวรรณวิหค; สุรกิตติ ศรีกุล; วิรัตน์ ธรรมบำรุง

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร. 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu