วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

       วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

 

2560  ปีที่ : 35  ฉบับที่ : 1

.

1. ไถระเบิดดินดานติดรถแทรกเตอร์ขนาดกลางสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อย
ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์; พงษ์ศักดิ์ ต่ายก้อนทอง; อุษฎา สุขจันทร์; อัคคพล เสนาณรงค์
2. ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์จากแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ 20W1 ในการควบคุมโรคใบจุดคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola
บุษราคัม อุดมศักดิ์; ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล; สุรีย์พร บัวอาจ; บูรณี พั่ววงษ์แพทย์; รสสุคนธ์ รุ่งแจ้ง
3. การใช้เทคนิค Real time PCR ในการตรวจหา แบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp. citri สาเหตุโรคแคงเคอร์ เพื่อการตรวจรับรองแปลงผลิตส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล; ทิพวรรณ กันหาญาติ; บูรณี พั่ววงษ์แพทย์; รุ่งนภา ทองเคร็ง; บุญปิยะธิดา คล่องแคล่ว
4. การควบคุมโรคผลเน่าของส้มโดยใช้น้ำส้มควันไม้และสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด
ณัฐนัย วิสิทธวงศ์; สรัญยา ณ ลำปาง
5. สารให้ความคงตัวจากผลสำรอง (Scaphium scaphigerunm) ในผลิตภัณฑ์อาหาร
สุปรียา ศุขเกษม; ศุภมาศ กลิ่นขจร
6. In vitro Tetraploid Induction of Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty to Improve Salt Tolerance
Mattanaporn Maikami; Lily Kaveeta; Surin Peyachoknagul; Malee Nanakorn
7. อ้อยลูกผสมพันธุ์ใหม่ : อู่ทอง 12
อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข; อดิศักดิ์ คำนวณศิลป์; วัลลิภา สุชาโต; อรรถสิทธิ์ บุญธรรม; วาสนา วันดี; สุนี ศรีสิงห์; อุดม เลียบวัน
8. การพัฒนาวิธีการสกัดสารซาโปนินจากเปลือกเงาะและการทดสอบประสิทธิภาพ ของสารซาโปนิน
อภิรดี กอร์ปไพบูลย์; อรวินทินี ชูศรี; ศิริพร เต็งรัง

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร. 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu