วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

       วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

 

2559  ปีที่ : 34  ฉบับที่ : 1

.

1. Evaluation the Effif iciency of Simple Equation for Estimating Evapotranspiration and Changes of Soil Moisture in Sugarcane Field
ปรีชา กาเพ็ชร ทักษิณา ศันสยะวิชัย กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ
2. การโคลนและวิเคราะห์ยีน OsSKIPa ของข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105
สุภาวดี ง้อเหรียญ พงศกร สรรค์วิทยากุล ภรณี สว่างศรี รุ่งนภา พิทักษ์ตันสกุล ภุมรินทร์ วณิชชนานันท์ หทัยรัตน์ อุไรรงค์
3. การเข้าทำลายของแมลงศัตรูและการฟื้นตัวของมะพร้าวในพื้นที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วลัยพร ศะศิประภา นรีรัตน์ ชูช่วย สุวัฒน์ พูลพาน ณิชา โป๋ทอง
4. การประเมินปริมาณสาร gamma-aminobutyric acid (GABA) ในเมล็ดถั่วเหลือง และถั่วเขียวโดยใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy
อนุวัฒน์ รัตนชัย จารุวรรณ บางแวก
5. อิทธิพลของความเค็มต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr.) พันธุ์นครสวรรค์ 1 และพันธุ์เชียงใหม่ 60
นภวรรณ มัณยานนท์ ศิริพรรณ บรรหาร
6. อิทธิพลของระดับความชื้นในเมล็ดพันธุ์และอุณหภูมิการเก็บรักษา ต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์คำฝอย
ชลลดา สามพันพวง กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์ พิทยา วงษ์ช้าง อัสนี ส่งเสริม เสาวณี เดชะ คำภู
7. ออกแบบและพัฒนากลไกของเครื่องสางใบอ้อยสำหรับอ้อยตัดทำพันธุ์
ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ วิชัย โอภานุกุล อานนท์ สายคำฟู วีระ สุขประเสริฐ มานพ คันธามารัตน์ มงคล ตุ่นเฮ้า
8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียวในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน
อารดา มาสริ สุมนา งามผ่องใส ชูชาติ บุญศักดิ์ ปวีณา ไชยวรรณ์ สุวิมล ถนอมทรัพย์

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร. 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu