วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

       วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

 

2559  ปีที่ : 34  ฉบับที่ : 3

.

1. การศึกษาชนิดของไรสี่ขาศัตรูพืชของประเทศไทย
พลอยชมพู กรวิภาสเรือง มานิตา คงชื่นสิน พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ วิมลวรรณ โชติวงศ์ อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล
2. ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากสาบเสือต่อพืชทดสอบและการใช้ต้นคลุกดิน เพื่อควบคุมวัชพืชในนาข้าว
เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ กมลภรณ์ บุญถาวร
3. การจำแนกเชื้อรา Embellisia allii สาเหตุโรคเปื้อนดำของกระเทียม ที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และการควบคุมด้วยน้ำโอโชน
เทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์ สยาม ภพลือชัย ศรัญยภัทร บุญมี เควิน เดวิด ไฮด์
4. การพิสูจน์เอกลักษณ์ของกระเทียมจากแหล่งปลูกต่าง ๆ
จิรภา ออสติน พรรณผกา รัตนโกศล จันทนา โชคพาชื่น รัชนี ศิริยาน ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล เสาวนี เขตสกุล อรรถพล รุกขพันธ์ ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
5. การศึกษาคุณภาพเมล็ดชาน้ำมัน (Camellia oleifera) และน้ำมันเมล็ดชา
สุปรียา ศุขเกษม วิไลศรี ลิมปพยอม
6. การใช้แหนแดง (Azolla microphylla) ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต และปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน
มนตรี ปานตู ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต สรัตนา เสนาะ เกริกชัย ธนรักษ์ ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ จิตรลดา ทองสอดแสง ชญาดา ดวงวิเชียร กัญญรัตน์ จำปาทอง
7. การกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม กรณีศึกษา: จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ณัฏฐพร อุทัยมงคล วาสนา ฤทธิ์ไธสง วารีรัตน์ สมประทุม ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร. 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu