วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

       วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

 

2561  ปีที่ : 36  ฉบับที่ : 3

.

1. การเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์และการแสดงออกของยีน CpRDR6 ที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ
อรุโณทัย ซาววา; วันวิสา ศิริวรรณ์; ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
2. การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวหม่อนผสมลำไยชนิดแท่ง
ธนกิจ ถาหมี; พิไลรัก อินธิปัญญา; เมทณี นพคุณ; ดุษฎี บุญธรรม
3. ประสิทธิภาพของไขเคลือบเปลือกผลไม้ที่ผลิตจากไขมันในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตน้ำมันปาล์ม (TH-ENV wax) ต่อการจัดเก็บกล้วยน้ำว้าหลังการเก็บเกี่ยว
จุฑามณี แสงสว่าง; อรอนงค์ ผิวนิล; เกษม จันทร์แก้ว; ไพบูลย์ ประพฤติธรรม; ศรันยา คุณะดิลก
4. เทคนิคการขยายพันธุ์ชาฤๅษีดอยตุง (Paraboea doitungensis) ในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการอนุรักษ์
พัชร ปิริยะวินิตร; พัฒน์นรี รักษ์คิดว ปัณฑารีย์ กาญจนวัฒนาวงศ์
5. การตรวจหาเชื้อ Acidovorax citrulli ด้วยเทคนิค Co-operational polymerase chain reaction เพื่อตรวจรับรองสุขอนามัยของเมล็ดพันธุ์แตงโม
ชัญญานุช กอรักงาม; จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์; สุจินต์ ภัทรภูวดล; วิชัย โฆสิตรัตน
6. การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้าน ในจังหวัดร้อยเอ็ด
พนิดา แสนประกอบ
7. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในชมพู่ ฝรั่ง และพุทรา ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร
จันทนา ใจจิตร; สัญญาณี ศรีคชา; อรทัย เอื้อตระกูล; สุรพล สุขพันธ์; ศิริจันทร์ อินทร์น้อย; อรัญญา ภู่วิไล; วิไลวรรณ พรหมคำ; วันชัย ถนอมทรัพย์
8. การพัฒนาเทคนิค Triplex Real-Time PCR เพื่อตรวจคัดกรองข้าวโพด ดัดแปลงพันธุกรรม ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์; ปิยนุช ศรชัย; ฐิติรัตน์ อัศวมงคลศิริ; พงศกร สรรค์วิทยากุล

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร. 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu