แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

  • อัมพร วิโนทัย สุเทพ สหายา เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ ปิยะนุช นาคะ และวีรา คล้ายพุก. 2556. การจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวที่เกาะสมุย. เอกสารประกอบการอบรม. กรมวิชาการเกษตร 36 หน้า.
  • อัมพร วิโนทัย พัชรีวรรณ มณีสาคร และสุวัฒน์ พูลพาน. 2556. การเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว โกนีโอซัส นีแฟนติดิส (Goniozus nephantidis). กรมวิชาการเกษตร 14 หน้า.
  • เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์. 2554. การใช้ราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมด้วงแรดมะพร้าว. เอกสารแผ่นพับ.
   

กรมวิชาการเกษตร 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-5797542 e-mail:gmis@doa.in.th