เกริ่นนำ..

การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง ยังเป็นโจทย์สำคัญที่คนทำงานภาคสนามต้องการคำตอบว่าพันธุ์ที่เกษตรกรเรียกต่อๆ กันมา หรือเรียกตามท้องถิ่นนั้นๆ เป็นพันธุ์ใดแน่ตามชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการ พันธุ์มันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมที่นิยมปลูกในประเทศไทย มีทั้งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้นำพันธุ์เหล่านั้นจำนวน 12 พันธุ์ มาจำแนกลักษณะเพื่อให้ผู้ใช้สามารถระบุพันธุ์มันสำปะหลังได้โดยง่าย ระบบนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตัวอย่างของจริงในหลายสภาพแวดล้อมแล้ว การดึงความรู้จากบุคคลที่มีความชำนาญในการระบุพันธุ์ รวมทั้งข้อสังเกตของเกษตรกรได้นำมาประมวลเป็นระบบในการจำแนกพันธุ์มันสำปะหลังนี้

เริ่มต้น...การจำแนกพันธุ์

       


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-9406872 e-mail: gmis@doa.in.th