งานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง
กรมวิชาการเกษตร
 
 
Main Menu

หน้าหลัก พันธุ์มันสำปะหลัง แผนที่ คาดการณ์ผลผลิต ชุดดินปลูกมัน แนวการพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรคนเก่ง ความเป็นมา
 

 
   

 

คณะผู้วิจัย

สุกิจ รัตนศรีวงษ์ ศบป. ร้อยเอ็ด ssriwong@gmail.com
วลัยพร ศะศิประภา ศูนย์สารสนเทศ swalaiporn@hotmail.com
วินัย ศรวัต ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น vinsar2007@gmail.com
นรีลักษณ วรรณสาย ศูนย์วิจัยพืชไร่พิษณุโลก nareelak@yahoo.com
โสภิตา สมคิด ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี sopita_somkid@yahoo.com
วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล ศบป. เลย wasan_lek2@yahoo.com
สันติ พรหมคำ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท santipk@hotmail.com
เชาวนาถ พฤทธิเทพ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท chaovanaj@yahoo.com
แคทลิยา เอกอุ่น ศูนย์วิจัยพืชไร่กาฬสินธุ์ kathaliya_e@hotmail.com
อภิชาติ เมืองซอง ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา cas_toom@yahoo.co.th
ณรงค์ศักดิ์ ศรีสุวอ ศบป. ปราจีนบุรี srisuwor_03@hotmail.com

ที่ปรึกษา
ก้อนทอง พวงประโคน สวพ.3
อรรถชัย จินตะเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สหัสชัย คงทน กรมพัฒนาที่ดิน
 
© Copyright 2008 ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 ต่อ 141 E-mail :gmis@doa.in.th .