งานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง
กรมวิชาการเกษตร
 
 
Main Menu

หน้าหลัก พันธุ์มันสำปะหลัง แผนที่ คาดการณ์ผลผลิต ชุดดินปลูกมัน แนวการพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรคนเก่ง ความเป็นมา ข่าว/สาระน่ารู้
 

 
   

 
การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่

หลักการเหตุผล

          กรมวิชาการเกษตร มีพันธกิจด้านการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช รวมทั้งการนำองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ในปี 2550 กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำโครงการแผนที่ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังและโครงการ พัฒนามันสำปะหลังแบบก้าวกระโดดแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตพืชรูปแบบใหม่ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ที่มีความรู้ความสามารถในการทดสอบเทคโนโลยีให้เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในไร่ นาของตน ซึ่งเป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรได้มีศักยภาพสูงขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นแปลงต้นแบบเทคโนโลยี เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อให้แก่เกษตรกรที่สนใจใฝ่รู้และมุ่ง มั่นที่จะพัฒนาการผลิตของตนเองให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่
 2. เพื่อสร้างต้นแบบการผลิตพืชที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรมืออาชีพ สำหรับสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร
 4. เพื่อให้ได้คู่มือเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่
เป้าหมาย
 1. ยกระดับความรู้ความสามารถของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน
 2. ได้เทคโนโลยีระบบการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่ ในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 6 ชนิด คือ อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และพริก
 3. ได้แปลงต้นแบบการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรเพิ่ม
แนวทางการดำเนินงาน
 1. วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิต
 2. นำเทคโนโลยีการผลิตหรือผลงานวิจัยที่ สำเร็จแล้วไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรโดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงกระตุ้นให้ คิด เรียนรู้จากสิ่งที่ทำ และนำไปสู่การปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตนเอง
 3. นำผลงานวิจัยที่ปรับใช้ได้ผลแล้ว รวบรวมเป็นเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่ โดยจัดทำเป็นรูปคู่มือ เอกสารวิชาการ และพัฒนาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่เกษตรกรสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจผลิตภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้
 4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยระบบแบบจำลอง (Modeling) เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรในการผลิตครั้งต่อไป
 5. ประชาสัมพันธ์การนำผลงานไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดให้เกษตรกรเครือข่าย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฎาคม 2551 – มิถุนายน 2553

ผลการดำเนินงาน :

โครงการแผนที่ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

          สามารถคาดการณ์ผลผลิตของมันสำปะหลังใน แหล่งปลูกของประเทศ เพื่อใช้วางแผนพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่เกษตรกรในการเลือกใช้พันธุ์ปลูกให้ เหมาะสมกับพื้นที่ภายใต้การจัดการ ช่วงเวลาปลูก ระยะปลูก และอายุเก็บเกี่ยว ที่เหมาะสมตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังให้เหมาะ สมกับพื้นที่ โดยมีเกษตรกรผู้นำอาสาร่วมทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่ 21 จังหวัด รวม 106 คน

โครงการพัฒนามันสำปะหลังแบบก้าวกระโดดแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร

          โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและ พัฒนาของกรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้นำเพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรคนเก่ง และมุ่งสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เฉพาะพื้นที่ได้ โดยเกษตรกรต้นแบบ สามารถคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหา และหาวิธีการผลิตพืชที่เหมาะสมให้กับตนเองในแต่ละพื้นที่ได้ ด้วยการจัดการเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน พันธุ์พืช การอารักขาพืช สภาพแวดล้อม และการตลาดได้เอง โดยผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ของตนเองร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร ในปี 2551 กรมวิชาการเกษตรสามารถพัฒนาเกษตรกรผู้นำจำนวน 30 คน ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบได้ 19 คน จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้นกรมวิชาการเกษตร ได้ค้นพบช่องทางในการเพิ่มผลผลิตพืชรูปแบบใหม่ ผ่านกระบวนการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ที่มีความรู้ความสามารถในการทดสอบเทคโนโลยีให้เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในไร่ นาของตน ซึ่งเป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรได้มีศักยภาพสูงขึ้นอย่างยั่งยืน และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรที่สนใจใฝ่รู้และมุ่งมั่นที่ จะพัฒนาการผลิตของตนเองให้ดีขึ้นโล่ประกาศเกียรติคุณ

ที่ ชื่อ-สกุล อำเภอ จังหวัด เทคโนโลยีในแปลงต้นแบบ
1 นายสมชาย จันทรเรืองรบ พระพุทธบาท สระบุรี ประสพความสำเร็จในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด สามารถสร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการได้ 200 คน
เป็นต้นแบบของกระบวนการในการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร


แนวทางการดำเนินงาน

ที่ ชื่อ-สกุล อำเภอ จังหวัด เทคโนโลยีในแปลงต้นแบบ
1 นายสมควร ลูกปัด ลาดยาว นครสวรรค์ แปลงต้นแบบการผลิตการจัดการมันสำปะหลังรายใหญ่
2 นายพิชิต สารสุข วาริชภูมิ สกลนคร การเพิ่มผลผลิตต่อต้นให้ได้ ถึง 100 กก/ต้น
3 นายมงคล จันทร์เพ็ง เทพสถิต ชัยภูมิ การใช้ที่ดินและให้น้ำอย่างเหมาะสม
4 นายคำแสน คำแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ การใช้พันธุ์ การใช้ปุ๋ย และการปรับปรุงดิน
5 นายอัครวัฒน์ กิตติพงษ์ภากรณ์ ปะคำ บุรีรัมย์ การใช้พันธุ์ให้เหมาะกับสภาพดิน
6 นางทับทิม เทศมหา พระพุทธบาท สระบุรี การใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
7 นายวันชัย ศรีเอี่ยม พระพุทธบาท สระบุรี การใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
8 นายสุจินต์ บุญเพียร พระพุทธบาท สระบุรี การใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
9 นายปัญญา พรสุขสว่าง จอมบึง ราชบุรี การจัดการดินและใช้พันธุ์ที่เหมาะสม
10 นายสุรพงษ์ พงษ์สงวน พระพุทธบาท สระบุรี การปรับปรุงดิน
11 นายสุรินทร์ พิชัย คลองขลุง กำแพงเพชร การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยเคมี
12 นายสละ นิรากรณ์ พระพุทธบาท สระบุรี การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยเคมี
13 นายวิษณุ กุจะพันธ์ เอราวัณ เลย การปรับปรุงดินและการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
14 นายพรชัย เวทยานนท์ ด่านช้าง สุพรรณบุรี การปรับปรุงดินด้วยมูลไก่ มูลสุกร
15 นายสำลวย บำรุงตา เมือง มุกดาหาร การปรับปรุงดินด้วยวัสดุท้องถิ่น
16 นายคำพันธ์ ตระการจันทร์ บ้านกรวด บุรีรัมย์ การผลิตท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ
17 นายวิชัย ชูอรรถ ลาดยาว นครสวรรค์ การลดต้นทุนด้วยเครื่องทุนแรงและการจัดการไร่
18 นายสุภาพ กันยะโรจน์ ลาดยาว นครสวรรค์ พันธุ์และเขตกรรม
19 นายสุรศักดิ์ พงษ์สงวน พระพุทธบาท สระบุรี มีความรู้การช่างและปรับใช้เครื่องทุ่นแรงได้
20. นายสม ทะนาสินธุ์ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด การผลิตมันสำปะหลังและสร้างเครือข่ายเกษตรกร(23 สค. 51)


กิจกรรมเครือข่าย

           1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่: กรณีตัวอย่างการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรต้นแบบ วันที่ 26 กรกฎาคม 2551 ณ ไร่เกษตรกร ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี


           2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังโดยเกษตรกรต้นแบบ วันที่ 23 สิงหาคม 2551 ณ ไร่เกษตรกร บ้านหนองนกทา ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
           3. การเสวนา เรื่อง การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งโดยการใช้ท่อนพันธุ์สะอาด และเรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้ง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
© Copyright 2008 ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 ต่อ 141 E-mail :gmis@doa.in.th .