เลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะกับพื้นที่
กรมวิชาการเกษตร
หน้าหลัก
;
Main Menu

หน้าหลัก พันธุ์มันสำปะหลัง แผนที่ คาดการณ์ผลผลิต ชุดดินปลูกมัน แนวการพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรคนเก่ง ความเป็นมา กิจกรรม
;


ระบบให้บริการเลือกพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่ ให้บริการเลือกช่วงปลูกเป็น 6 ช่วงปลูก คือ ต้นฝนในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และปลายฝนเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในมันสำปะหลัง เป็นบริการใหม่บนเว็บ ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามปริมาณธาตุอาหารหลักที่มีอยู่ในดิน สามารถใช้บริการได้จากหัวข้อ>> การใช้ปุ๋ยมันสำปะหลัง
พันธุ์มันสำปะหลังใหม่ระยอง 86-13 พันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
© Copyright 2008 ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 ต่อ 141 E-mail :gmis@doa.in.th .