About ASEAN Biocontrol Libraly

“ห้องสมุดนี้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันศัตรูพืชทางชีวภาพ ด้านการใช้และการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ”